nieuws

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Veilig werken

In de Staatscourant (2016, 68784) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats.

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Het gaat om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening.
Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend. > LEES OOK: Wat is een goede bronaanpak bij CMR-stoffen?
> OOK INTERESSANT: Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

Nieuw op SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Het ‘•’-teken in de tabel bij sommige stoffen geeft aan dat die stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de vorige SZW lijst van 3 juli 2017 (Staatscourant 2017, nr 37689). Dit keer (Staatscourant 2018-21) zijn gewijzigd:

  • anthrachinon
  • cadmiumcarbonaat
  • cadmiumhydroxide
  • cadmiumnitraat
  • 2,3-epoxypropylmethacrylaat; glycidylmethacrylaat
  • N,N′-methyleendimorfoline;N,N′-methyleenbismorfoline/formaldehyde afgegeven door N,N′-methyleenbismorfoline/MBM
  • reactieproduct van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2); formaldehyde afgegeven door 3,3′-methyleenbis [5-methyloxazolidine]; formaldehyde afgegeven door oxazolidin/MBO
  • reactieproduct van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1); formaldehyde afgegeven door α,α,α-trimethyl- 1,3,5-triazine-1,3,5 (2H,4H,6H)-triethanol/HPT

In de “NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen” is “Uranium en uraniumverbindingen” toegevoegd of gewijzigd.

Bron: staatscourant 2018-21

 

> TIP: Cursus Omgaan met gevaarlijke stoffen

Reageer op dit artikel