artikel

Aansprakelijkheid politiewerkgever

Geen categorie

De Centrale Raad overweegt in hoger beroep dat de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht als werkgever. Daarbij wordt de voor ambtenaren geldende zorgplicht naar analogie van Artikel 7:658 BW toegepast. De feiten wijzen uit dat de werkgever een orderboek hanteert, waarin duidelijk en voor iedereen begrijpelijk staat omschreven wanneer gebruik moet worden gemaakt van optische en geluidssignalen en waarin aanwijzingen worden gegeven voor het rijden met deze signalen. Daarnaast is de werknemer van mening dat de werkgever verantwoordelijk is voor de fout van de collega-agent. Deze collega zou, door met onverantwoord hoge snelheid te rijden, de botsing hebben veroorzaakt. Omdat de Raad geen overtreding van deze collega constateert, wordt ook deze stelling van de werknemer verworpen. De werknemer stelt zich tot slot op het standpunt dat de werkgever in het kader van het goed werkgeverschap op billijkheidsgronden de schade moet vergoeden. Ook deze grond wordt door de Raad verworpen. De Raad vreest dat er anders een stelsel van risicoaansprakelijkheid zou kunnen ontstaan. De werknemer blijft dus, jammer maar helaas, met zijn eigen schade zitten.

 

De werknemer voert een drietal gronden aan waarom zijn letselclaim door de werkgever zou moeten worden vergoed. Een drietrapsraket die kort na lancering op aarde terugkeert, blijkt al snel. Hoe je het ook wendt of keert: het verkeersongeval is door de werknemer zelf veroorzaakt. Uit niets is verder gebleken dat de zorgplicht van de werkgever is geschonden. Ook de collega van de werknemer treft geen blaam. ‘Last but not least’: er is niet zoiets als een vangnet als er geen verantwoordelijke partij is aan te wijzen. Het handelen in spoedeisende situaties behoort bovendien tot de normale dienstuitoefening van de agent. Waarom zou, zo overweegt de Raad, voor deze meer risicovolle beroepsuitoefening een risicoaansprakelijkheid moeten worden gecreeerd? Een juist standpunt. Het wel of niet aansprakelijk zijn voor de schade van de werknemer is immers niet afhankelijk van het beroep dat wordt uitgeoefend.

 

Centrale Raad van Beroep 9 december 2004

 

Reageer op dit artikel