artikel

Certificatie veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten herzien

Geen categorie

SKO heeft een aantal beroepsopleidingen toegelaten.

 

Daarbij is onder andere gekeken naar het lesprogramma, dat overeen moest komen met de door SKO daaraan gestelde eisen. Een kandidaat-certificaathouder die een van deze toegelaten opleidingen volgt en het diploma behaalt, wordt op het beoordelingspunt beroepsopleiding positief beoordeeld.

 

Het komt steeds vaker voor dat een gecertificeerde hogere veiligheidskundige na het volgen van de opleiding arbeidshygienist (AH) ook gecertificeerd wordt als AH, en omgekeerd. Deze mensen krijgen van SKO twee certificaten, meestal verschillend van datum: een als AH en een als HVK. In de nieuwe regeling is het mogelijk om de data van beide certificaten gelijk te trekken. Gecertificeerden die hiervan gebruik maken, worden dubbelgecertificeerden genoemd.

 

Het gelijktrekken van de data kan worden gedaan op de eerstvolgende hercertificatie (vroeger verlenging) van een van de certificaten, of op het moment van de initiele certificatie van een van de certificaten. Ook het andere certificaat wordt dan vernieuwd (gehercertificeerd). Voor deze hercertificering worden extra kosten in rekening gebracht die in verhouding staan met de verstreken termijn.

 

Een voorbeeld. In het geval dat een van de twee certificaten een jaar geleden is afgegeven, hoeft voor dat certificaat slechts eenderde van de hercertificatieprijs te worden betaald. Dan betaalt men dus de volle prijs voor het verlopen certificaat plus eenderde van de prijs voor het andere certificaat.

 

Het voordeel voor de dubbelgecertificeerden is dat de eerstvolgende hercertificatie pas na drie jaar plaatsvindt en dat beide certificaten dan in dezelfde actie kunnen worden gehercertificeerd tegen een nog vast te stellen gereduceerd tarief. Bovendien hoeft een dubbelgecertificeerde in verhouding minder activiteitenpunten te verdienen en gelden er ervaringseisen die lager zijn dan voor de twee certificaten afzonderlijk.

 

Het gelijktrekken van de certificatiedata voor beide certificaten betekent geen verplichting voor houders van de certificaten AH en HVK, maar een mogelijkheid.

 

Voor houders van de certificaten AH en HVK die de certificaten niet op eenzelfde datum laten afgeven, gelden de eisen voor elk certificaat apart.

 

Zowel veiligheidskundigen als arbeidshygienisten moeten op het moment dat zij hun certificering aanvragen, in de direct daaraan voorafgaande periode een bepaalde werkervaring hebben opgedaan.

 

Een ervaringsopbouw die pas kan ingaan vanaf de eerste dag dat met de opleiding is gestart. Aan de verschillende groepen worden op dat gebied de volgende eisen gesteld.

 

Veiligheidskundigen (HVK) moeten drie jaar lang gemiddeld minimaal vier dagdelen per week werkzaam zijn geweest als hogere veiligheidskundige.

 

Middelbare veiligheidskundigen (MVK) moeten gedurende twee jaar gemiddeld minimaal twee dagdelen per week als veiligheidskundige hebben gewerkt.

 

Arbeidshygienisten (AH) moeten gedurende drie jaar minimaal vier dagdelen per week als arbeidshygienist werkzaam zijn geweest.

 

Ook arbeidshygienisten die op basis van een gecombineerd vakkenpakket van een dagopleiding bij een of meer universiteiten aan de opleidingseisen voldoen en gecertificeerd willen worden, moeten over een bepaalde werkervaring beschikken. Zij dienen in de direct aan de aanvraag tot certificering voorafgaande periode van drie jaar minimaal vier dagdelen per week als arbeidshygienist werkzaam te zijn geweest. Bij deze groep begint de opbouw van de vereiste werkervaring echter pas na het behalen van de universitaire bul.

 

Voor dubbelgecertificeerden zijn de eisen ten aanzien van de opleiding voor zowel arbeidshygienist als hogere veiligheidskundige van kracht. Hun aan te tonen werkervaring moet in beide disciplines ten minste drie dagdelen bedragen.

 

Voor de initiele certificering moet het feitelijke werk als arbeidshygienist of als veiligheidskundige meer dan voorheen aantoonbaar worden gemaakt.

 

Naast de werkgeversverklaring moet de aanvrager enkele verslagen van onderzoeken of adviezen indienen waaruit zijn inbreng blijkt.

 

Het nieuwe certificeringsysteem heeft een cyclus van drie jaar. Na die drie jaar vindt een onderzoek voor hercertificering plaats. Het begrip verlenging van het certificaat is dus niet meer aan de orde.

 

De grootste wijzigingen hebben zich voorgedaan in de systematiek voor het op peil houden van de vakbekwaamheid die wordt vereist voor hercertificering.

 

Voor die hercertificering geldt nog steeds een bij- en nascholingseis. Ook moet het feitelijke werk als arbeidshygienist of als veiligheidskundige meer dan voorheen aantoonbaar worden gemaakt. Naast de werkgeversverklaring moeten enkele verslagen van onderzoeken of adviezen worden overlegd waaruit de inbreng van de certificaathouder blijkt.

 

Er worden geen punten meer toegekend aan werkervaring.

 

Punten worden onder andere wel gegeven voor activiteiten die zich richten op het op peil houden van de vakkennis door na- en bijscholing (categorie 1). Voor deze categorie geldt een verplicht minimumaantal te behalen punten. Een deel van de vereiste punten kan ook worden verkregen door:

 

bestuurs- en commissiewerk (categorie 2);

 

lidmaatschap beroepsvereniging(en) (categorie 3).

 

De drie categorieen zijn terug te vinden in tabel 1.

 

De hoeveelheden te behalen punten zijn voor HVK en AH identiek; voor MVK en voor dubbelgecertificeerden zijn de aantallen aangepast.

 

Minder strenge inhoudelijke eisen worden gesteld aan de inhoud van de bij- en nascholingscursussen.

 

Arbo-gerelateerde zaken leveren 0,5 punt per dagdeel op. Een dagdeel is bruto minimaal drie uur.

 

Het maakt daarbij niet uit welk arbo-onderwerp het betreft. Dit geldt ook voor losse modules van opleidingen die SKO heeft toegelaten.

 

Ook voor gevolgde opleidingen voor competenties als adviesvaardigheden, milieukunde en commerciele vaardigheden (bij opleidingen niet op arbo-gebied) worden thans punten toegekend.

 

TABEL 1. NIEUWE EISEN VOOR HERCERTIFICERING IN TABELVORM

 

 

Niet de volledige regeling is hier besproken. Slechts de hoofdzaken zijn eruit gelicht om de nieuwe regeling in hoofdlijnen duidelijk te maken. De volledige regeling is te vinden op de internetsite www.skocert.

 

nl. De grootste verandering in de nieuwe regeling betreft de hercertificering en de daarvoor vereiste bijscholing. Voor de arbeidshygienist lijkt de waardering voor bijscholing versoepeld, omdat men minder punten hoeft te halen; het aantal te verkrijgen punten per onderdeel is echter aangepast. Voor de veiligheidskundige is het nieuwe systeem geen verslechtering, want uit een aantal mogelijke scenario’s van HVK’ers die volgens het oude en het nieuwe systeem bijscholingspunten krijgen toegewezen, blijkt dat zij zonder problemen kunnen overgaan naar de nieuwe regeling.

 

SAMENVATTING

 

SKO heeft de certificeringsystematiek voor veiligheidskundigen en arbeidshygienisten herzien. Veranderingen zijn aangebracht op de volgende punten: beroepsopleiding, dubbelgecertificeerden, ervaringsopbouw, initiele certificering, hercertificering en onderhoud vakbekwaamheid. Steeds vaker wordt een gecertificeerde hogere veiligheidskundige (HVK) na de opleiding arbeidshygienist (AH) ook gecertificeerd als AH, en omgekeerd. In de nieuwe regeling kunnen de data van beide certificaten gelijk worden getrokken. Dit kan op de eerstvolgende hercertificatie of bij de initiele certificatie van een van de certificaten. Ook het andere certificaat wordt dan vernieuwd (gehercertificeerd). Voor dubbelgecertificeerden zijn de opleidingseisen voor zowel AH als HVK van kracht. Hun werkervaring moet in beide disciplines ten minste drie dagdelen bedragen. Het nieuwe certificeringsysteem heeft een cyclus van drie jaar. Dan vindt een onderzoek voor hercertificering plaats. Voor die hercertificering geldt nog steeds een bij- en nascholingseis. Ook moet het feitelijke werk als arbeidshygienist of als veiligheidskundige aantoonbaar worden gemaakt. Naast de werkgeversverklaring moeten enkele verslagen van onderzoeken of adviezen worden overlegd waaruit de inbreng van de certificaathouder blijkt.

 

 

Reageer op dit artikel