artikel

Een arbeidsongeval, en dan?

Geen categorie

Bij melding van een ongeval registreert de AI alle actuele en relevante informatie. Dit heet de intake. Op basis van deze informatie bepaalt zij of er nader onderzoek nodig is. De AI stelt in ieder geval een onderzoek in bij (het vermoeden van) een ernstig ongeval.

 

Een onderzoek kan ook op andere gronden plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij het vermoeden dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften. Onderzoekt de AI een ongeval niet, dan hoort de werkgever dit telefonisch. Een schriftelijke motivatie van dit besluit volgt. Het slachtoffer en de OR/PV ontvangen hiervan een afschrift. Onderzoekt de AI een ongeval wel, dan gebeurt dit zo snel mogelijk. De inspecteur moet de situatie ter plaatse beoordelen. Daarom moet de ongevalssituatie zo veel mogelijk ongewijzigd blijven. Doorgaans zal de inspecteur betrokkenen en getuigen horen. Bij overlijden van het slachtoffer neemt de inspecteur contact op met de nabestaanden.

 

De werkgever is verplicht volledig aan het onderzoek mee te werken. Waar nodig wordt met andere opsporingsdiensten samengewerkt.

 

De AI stelt een onderzoek in om:

 

– de toedracht en de directe en indirecte oor¬zaak van het ongeval vast te stellen;

 

– na te gaan of er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval en overtreding(en) van de wettelijke bepalingen;

 

– de werkgever maatregelen te laten nemen om de acute gevaarssituatie op te heffen en/ of om eventuele herhaling te voorkomen.

 

Stelt de AI bij het onderzoek geen overtreding van wettelijke regels vast, dan maakt de inspecteur een ongevalsrapport op. Betrokkenen ontvangen een afschrift.

 

Als uit het onderzoek blijkt dat er wettelijke regels zijn overtreden die in verband staan met het ongeval, maakt de inspecteur een ongevalsboeterapport op waarin hij alle relevante feiten vermeldt. Betrokkenen ontvangen hiervan een afschrift.

 

Vindt de inspecteur dat er sprake is van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling, dan maakt hij proces-verbaal op. Betrokkenen ontvangen hiervan bericht, met daarin ook vermeld welk parket het proces-verbaal in behandeling neemt. De AI handhaaft ook op overtredingen, die zij tijdens het onderzoek constateert en die niet in verband staan met het ongeval.

 

De Arbeidsinspectie probeert onderzoeken binnen twaalf weken af te ronden.

 

Een ongeval is voor iedereen traumatisch. Informeer daarom zo snel mogelijk alle werknemers over wat er gebeurd is en gaat gebeuren. Het liefst door het management, zodat hun betrokkenheid blijkt. Houd iedereen op de hoogte en presenteer in eerste instantie geen conclusies. De volgende stap is een intern onderzoek. Het doel ervan is om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.Meestal is hier een vaste procedure voor die aangeeft wie bij het onderzoek betrokken zijn en welke functie ze hebben. Meestal is een manager lid van het team, en ook iemand van de werkvloer.

 

Verder moet er in de procedure een tijdschema worden opgenomen waarin staat wanneer de voorlopige conclusies en de eindconclusie beschikbaar moeten zijn.

 

Het is belangrijk om de AI te vertellen dat je zelf ook een onderzoek naar het ongeval instelt. Eventueel kan de AI-inspecteur deel uitmaken van het onderzoeksteam. Stuur hem in elk geval een afschrift van het eindrapport. Tot slot: ongeacht wat de conclusies zijn, maak ze in het bedrijf bekend. Hetzelfde geldt voor de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Om herhaling te kunnen voorkomen, moet iedereen weten wat er echt gebeurd is.

 

STAPPENPLAN VOOR DE PRAKTIJK

 

Er heeft net een ongeval plaatsgevonden en er gebeurt van alles tegelijk. Wat te doen?

 

Zorg eerst voor het slachtoffer (arts, bhv) en voor opvang.

 

Volg het voorbeeld van de politie: zet de plaats af en laat niemand meer toe. Wijs een paar mensen aan ter ondersteuning.

 

Vraag aan de werkers wie het ongeval heeft zien gebeuren en neem hen een eerste interview af voor de basale feiten. Stel ze op hun gemak. Laat ze hun emoties bij het verhaal vertellen. Zorg bij een buitenlandse werknemer zonodig voor een tolk en denk eraan: andere culturen, andere gebruiken. Soms zijn mensen bang of willen ze hun maten niet verraden.

 

Bij een ernstig ongeval zal de AI-inspecteur snel ter plaatse zijn. Het is handig als de eerste gegevens dan al bekend zijn. Namen en telefoonnummers, het object dat het ongeval heeft veroorzaakt en relevante zaken als ehbo/ziekenhuis, gegevens behandelend arts, werkprocedures, machine-instructies, toolboxen en foto’s. Dat vermindert de stress en de inspecteur kan snel aan de slag.

 

Fotografeer losse objecten die met het ongeval te maken kunnen hebben, eerst op locatie alvorens ze in bewaring te nemen. Maak ook foto’s van alles wat er op de locatie te zien is, zorg hierbij voor een objectief meetpunt (centimeter, pakje kauwgom). Maak foto’s uit verschillende hoeken.

 

 

Reageer op dit artikel