artikel

Gevaarlijk gedrag

Geen categorie

De werknemer vindt de overtreding van het rookverbod onvoldoende zwaarwegend om ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Een minder ingrijpende maatregel had kunnen volstaan, mede gezien zijn lange dienstverband. Bovendien is hij nooit gewaarschuwd. Verder zouden ook anderen, onder wie leidinggevenden, het rookverbod hebben overtreden zonder dat ooit iemand op staande voet is ontslagen. Bovendien maakte de kapitein geen bezwaar als hij merkte dat er werd gerookt.

 

Het verweer van de werknemer houdt bij het hof geen stand. Hij heeft gerookt terwijl hij wist dat dit in strijd was met de veiligheidsvoorschriften. Het was hem duidelijk dat het rookverbod bij vervoer en aflevering van gevaarlijke stoffen aan een raffinaderij dient om ernstige zaken zoals brand of ontploffing te voorkomen. Hij wist dat zijn werkgever grote waarde hechtte aan strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften, zowel uit een oogpunt van veiligheid voor mensen en milieu als vanwege het commerciele belang bij een goede reputatie van het bedrijf op het gebied van veiligheid. Van een 37 jaar oude werknemer met een lang dienstverband mag worden aangenomen dat hij de noodzaak van een rookverbod kent en zich daarnaar gedraagt. Overtreding van dit verbod in de Petroleumhaven was ernstig, gelet op het grote risico van brand of explosie. De werkgever had in een brief al het vlootpersoneel in november 2000 gewezen op het grote belang van strikte naleving van kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften. Daarin stond ook dat bij niet-naleving van de voorschriften ontslag op staande voet niet is uitgesloten. Aanleiding van de brief was overtreding van het rookverbod tijdens loswerkzaamheden bij Esso in Antwerpen. Ook later heeft de werkgever enkele brieven van gelijke strekking gestuurd. Daarmee heeft hij volgens het hof voldoende duidelijk gewaarschuwd en het grote belang van de naleving van het rookverbod aangegeven, evenals het mogelijke ontslag op staande voet. Dat de werknemer niet eerder is gewaarschuwd en dat hij de eerste is die op staande voet is ontslagen, doet daar niets aan af. Het veiligheidsvoorschrift betreft immers niet alleen de veiligheid van de werknemer zelf, maar heeft een veel verdergaande strekking. Dat de kapitein het roken door de vingers placht te zien, leidt niet tot een ander oordeel. De werknemer is ook zelf op zijn verantwoordelijkheid gewezen en daar mag hij op worden aangesproken. Hij wist dat de kapitein de instructie verzaakte, zodat hij zich niet achter diens gedrag kan verschuilen. Gevolgen van een ontslag op staande voet kunnen ingrijpend zijn, maar dat legt in dit geval onvoldoende gewicht in de schaal. Volgens het hof is de werknemer dus terecht op staande voet ontslagen.

 

Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 11 februari 2005, LJN AT4310

 

ROB POORT

 

JURIST EN VEILIGHEIDSKUNDIGE

 

Reageer op dit artikel