artikel

Is 23 kilo de grens?

Geen categorie

De bovengrens van de NIOSH-methode is dus duidelijk omstreden. Rijst de vraag of er geen andere normen in wet- en regelgeving zijn opgenomen. Bestaat er bijvoorbeeld een wettelijk maximum tilgewicht? ‘Nee, in algemene zin bestaat dat niet’, beantwoordt Marjolein Douwes van TNO de vraag. Douwes verricht al jarenlang onderzoek naar fysieke belasting en een mogelijke normering daarvoor. ‘We moeten het doen met een aantal normen op het gebied van fysieke belasting. Op dit moment hebben maar een paar sectoren in de Arbobeleidsregels vastgelegd hoe er concreet moet worden omgegaan met tillen. Voor de bouw staat bijvoorbeeld precies omschreven aan welke maxima het tillen van bouwmaterialen op bouwplaatsen moet voldoen. Een andere sector is de kinderopvang. Verder heeft Nederland te maken met internationale normen. Als lid van de Europese Gemeenschap dienen ontwerpers in Nederland zich te houden aan de EN 1005-2, die gaat over het handmatig bedienen van machines en waarin normen voor tilbelasting worden gegeven. Tot slot bestaat er nog de wereldwijde ISO-norm 11228-1 over tillen en dragen. Zowel de Europese als de ISO-norm is gebaseerd op de NIOSH-methode. Ze zijn echter beide niet erg bekend en worden niet breed nageleefd.’

 

Douwes is geen voorstander van de huidige situatie. ‘Van een werkgever kun je niet verwachten dat hij al de versnipperde normen kent. Het zou veel beter zijn als alle beschikbare kennis voor iedereen gemakkelijk toegankelijk wordt, liefst vertaald in handzame en snel toepasbare instrumenten. Het zou overigens wel zo duidelijk zijn om een algemeen geldend maximumtilgewicht in de wet op te nemen.’

 

MKB-Nederland ziet niets in een universele tilnorm, omdat een dergelijke norm geen rekening houdt met de verschillen tussen soorten werkzaamheden en branches. Is een universele norm derhalve mogelijk of wenselijk? Douwes: ‘Op basis van de huidige stand van wetenschap is het goed mogelijk om een grenswaarde aan te geven. Die ligt rond de 23-25 kilo, waarbij moet worden aangetekend dat de NIOSH-norm van 23 kilo geldt voor 99 procent van de mannen en 75 procent van de vrouwen. Als TNO zijn we een voorstander van een norm, die voor alle sectoren geldt. Daar is voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor. Deze norm moet dan wel worden vergezeld door van een precieze omschrijving van de omstandigheden waaronder deze geldt, samen met een overzicht van verzwarende factoren. Net als bij de NIOSH-norm. Het steeds geciteerde maximum van 23 kilo geldt namelijk alleen bij ideale omstandigheden: staand, met gebruikmaking van twee handen, met voldoende hoofdruimte, bij een stabiele last, enzovoort. Factoren van invloed zijn bijvoorbeeld: hoe vaak er getild wordt, in welke houding dat gebeurt, het contact met de last, hoe lang getild wordt en hoe lang men daarna kan herstellen. Door het toelaatbare gewicht aan te passen aan omstandigheden en factoren, krijg je toch de benodigde differentiatie waar MKB-Nederland om vraagt.’

 

VERTIL JE NIET!

 

Onder de noemer ‘Vertil je niet!’ vraagt het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk dit jaar (van 22 tot en met 26 oktober) aandacht voor het ‘bewegingsapparaat’ van de werknemer. Net als in voorgaande edities bestaat de Europese Week uit een intensieve campagne die al in het voorjaar is gestart en de feitelijke week zelf, met congressen en voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers, werknemers, arbo- en preventiedeskundigen, vakmensen en beleidsmakers. Meer informatie: http://nl.osha.eu ropa.eu/euweek/2007.

 

 

Is daarmee voldoende rekening gehouden met de verschillen in werkzaamheden en branches? Douwes: ‘Je zou een tilnorm nog iets verder moeten en ook kunnen differentieren naar beroepsgroep, bijvoorbeeld met behulp van de NIOSH-formule. Het maximum van 25 kilo dat voor de bouw geldt, is in bepaalde sectoren van minder grote betekenis. Het is dan zinvol om concreet aan te geven hoe een maximaal tilgewicht zich vertaalt naar bepaalde specifieke werkzaamheden. Hierdoor kunnen werkgevers eveneens inzicht krijgen in de voornaamste risicofactoren bij het tillen, wat van belang is bij het bedenken van preventieve maatregelen. Dit past mooi in de arbocatalogi die de komende jaren op sectorniveau moeten worden ontwikkeld.’

 

Reageer op dit artikel