artikel

NIEUWE NORM ONTRUIMINGSPLAN: VAN NTA NAAR NEN

Geen categorie

Vooral over gebouwen met minder-zelfredzame personen bestaat nog discussie. Zo riep het recente rapport van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, getiteld ‘Zelfredzaamheid bij brand; kritische factoren voor het veilig vluchten uit gebouwen’, vragen op over de uitgangspunten van de huidige regels. Uit het rapport blijkt dat menselijk gedrag fors afwijkt van de veronderstellingen. De minister verwerkt dit in een nieuwe Brandveiligheidsvisie. Wat nu precies onder deze categorie wordt verstaan en wie daar onder valt, zal het ministerie voor WWI (Wonen, Wijken en Integratie, voorheen VROM) nader invullen, in overleg met een aantal belangengroepen.

 

Doelstellingen van de voorschriften bij brand

 

1. Voorkomen en beperken van brand Voorschriften over het brandveilige gebruik van toestellen, het verbod om te roken of open vuur te hebben in ruimten bestemd voor bijvoorbeeld de opslag van brandgevaarlijke stoffen, de aankleding in een besloten ruimte, brandwerende deuren en luiken, branddoorslag en -overslag bij leidingdoorvoeren, certificaat van constructieonderdelen, enzovoort.

 

2. Zo snel mogelijk vaststellen Voorschriften voor het op een goede manier omgaan met uw brandmeldinstallatie.

 

3. Zo snel mogelijk vluchten Voorschriften voor bijvoorbeeld het plaatsen van inventaris, het gebruik van rookwerende deuren en het maken van een ontruimingsplan.

 

4. Zo snel mogelijk bestrijden door gebruikers Voorschriften voor de gebruikers van een bouwwerk. Kunnen zij omgaan met bijvoorbeeld brandhaspels en draagbare brandblussers?

 

5. Zo snel mogelijk automatisch bestrijden Voorschriften om de goede werking van de automatische blusinstallatie te waarborgen.

 

6. Zo snel mogelijk inzetten van de brandweer Voorschriften voor snelle inschakeling van de brandweer.

 

7. Zo snel mogelijk ter plaatse bestrijden Voorschriften om een snelle start van het bluswerk door de brandweer mogelijk te maken.

 

 

Voor het gros van de gebouwen waarvoor nu een vergunningsplicht geldt, wordt de gebruiksvergunning bij de gemeente aangevraagd en wordt het ontruimingsplan door de brandweer getoetst. Als deze akkoord is, volgen een handtekening en een stempel. Met de nieuwe regelgeving gaat dat anders. De gebouweigenaar meldt dat hij een bepaald gebouw met een bepaalde bezoekerscapaciteit in gebruik neemt of laat nemen en dan toetst de gemeente zo nodig achteraf. Dit heeft gevolgen voor de NTA 8112-reeks, die uitgaat van een goedkeuring door de brandweer. Daarnaast zijn er meer aanpassingen nodig. Nu staat er een verwijzing naar verouderde symbolen in, die inmiddels vervangen zijn door NEN 1414. Ook is er wel eens verwarring wanneer een gebouw qua functie door meerdere delen van NTA 8112 wordt bestreken. Ten slotte waren er delen gepland voor celgebouwen en industriegebouwen, maar die zijn nog niet gepubliceerd.

 

Het nieuwe plan is om de verschillende delen van NTA 8112 samen te voegen tot een leidraad met een algemeen deel voor alle gebouwtypen, en een paar bijzondere hoofdstukken voor gebouwen waar sprake is van minder-zelfredzame personen of meerdere eigenaren/gebruikers. Ook voor kinderopvanggebouwen komen mogelijk extra aanwijzingen. Wat er met celgebouwen gebeurt, hangt mede af van het politieke besluit om wel of geen twee gevangenen in een cel te plaatsen, wat ook gevolgen heeft voor een ontruiming.

 

Het is nog even de vraag of de nieuwe NEN 8112 ook voorbeelden gaat geven, zoals in de NTA’s het geval was. Gebleken is dat die voorbeelden in de praktijk een eigen leven leidden en als toetsingskader dienden. Daarbij werd aan de feitelijke eisen in de leidraad voorbijgegaan, met als gevolg dat het ontruimingsplan niet (goed) aansloot bij de specifieke eigenschappen van het gebouw. Als de voorbeelden niet of minder uitgebreid in de nieuwe norm terugkomen, volgt aparte publicatie met de uitdrukkelijke vermelding dat deze niet normatief zijn.

 

Het is nog even de vraag of het ministerie voor WWI zal verwijzen naar de nieuwe norm. Een aantal partijen vreest dat de lastenverlichting die met het Gebruiksbesluit bereikt is, deels teniet wordt gedaan door verwijzing naar normen. Voor veel belanghebbenden biedt een norm juist houvast. Daarbij gaat het niet langer om de goedkeuring, maar om de vraag of de risico’s in het bedrijf voldoende beheerst zijn. Als je bedenkt dat na een brand hooguit eenderde van de bedrijven kan blijven bestaan, is dat belangrijker dan het verkrijgen van een stempel en een handtekening, hoe felbegeerd ook.

 

De wens om zo min mogelijk administratieve rompslomp te hebben, is alleszins valide. Daarom zal de nieuwe NTA 8112 beter aansluiten bij de norm voor bedrijfshulpverlening, NEN 4000. Deze verschijnt eind 2008. Het streven is dat tegen die tijd ook een ontwerp NEN 8112 beschikbaar komt.

 

INFO: Belangstellenden kunnen zich melden bij arbeid@nen.nl Meer info via www.brandweer.nl

 

Reageer op dit artikel