artikel

Nieuwe subsidieregeling voor arbo-investeringen

Geen categorie

De Farboregeling bestaat sinds 1998 voor de profitsector en sinds 2001 voor de non-profitsector. Uit een vorig jaar verschenen evaluatie van TNO over het gebruik blijkt dat met name de profitsector, en dan vooral de agrarische sector, de transporten communicatiesector en de industrie en nutsbedrijven de regeling wisten te benutten. Het budget voor de profitsector ging meestal op en werd in 2001 en 2002 zelfs overschreden. Bij de non-profitsector lag dat anders. Die sector gebruikte maar 10 procent van de beschikbare gelden. Uit de evaluatie blijkt verder dat een groot deel van de organisaties machines of gereedschap ook zonder de fiscale tegemoetkoming zou hebben aangeschaft. Volgens schattingen van de Arbeidsinspectie zou dit zelfs voor 83 procent van de ondernemers gelden. Dat lijkt de onderzoekers van TNO wel een erg hoog percentage, maar zij concluderen desalniettemin dat de doelstelling van de regeling niet is gehaald. De regeling heeft te weinig ondernemers over de streep getrokken om betere arbeidsmiddelen aan te schaffen, aldus de onderzoekers. Ze was meer een extraatje achteraf, als de spullen al waren aangeschaft.

 

Als ondernemingen en instellingen toch wel arbovriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaffen, had de fiscale voordeelregeling ook afgeschaft kunnen worden. Daar heeft het ministerie van SZW echter niet voor gekozen. Hiemstra: ‘De doelstellingen van de regeling staan nog steeds overeind. Het terugdringen van lawaai, de blootstelling aan toxische stoffen en fysieke belasting op het werk moet nog steeds worden gestimuleerd. Om die reden hebben we de regeling aangepast en effectiever gemaakt. Omdat het voordeel voor de individuele ondernemer nu groter is, verwachten wij dat bedrijven die zonder de Farboregeling geen nieuwe spullen zouden kopen, dat nu wel gaan doen.’

 

Dat de regeling nu een subsidieregeling is geworden, zal ook een positief effect hebben, denkt Hiemstra. ‘Met de fiscale regeling bereikten we niet alle doelgroepen. Behalve voor de al genoemde ondernemers die (nog) geen winst maken, gold dat ook voor grote delen van de non-profitsector. De non-profitsector kon een korting krijgen van 3,5 procent op de loonbelasting. Maar wie geen personeel heeft, liep deze korting mis. En daarmee vielen de ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) buiten de boot. Bovendien doen fiscale regelingen het in de non-profitsector niet zo goed. Men is daar niet gewend om van dat soort regelingen gebruik te maken.’

 

Niet alleen de regeling zelf is aangepast, maar ook de lijst met arbeidsmiddelen waarmee financieel voordeel te behalen is. Er staan minder arbeidsmiddelen op, maar volgens het ministerie zijn het wel de meer vernieuwende, vaak wat duurdere middelen. Het gaat juist om die spullen waarbij ondernemers – en dan vooral de kleinere bij wie een fikse investering harder aan komt – een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vertelt Hiemstra. ‘Innovatie is het sleutelwoord voor de lijst. Dit vanuit het idee dat vooral de aankoop en toepassing van innovatieve middelen moet worden gestimuleerd. Bij een arbovriendelijk product dat al is ingeburgerd, hoeft dat niet. Ergonomisch verantwoorde bedrijfsautostoelen zijn bijvoorbeeld van de lijst verdwenen. Elk bedrijf dat tegenwoordig overgaat op nieuwe stoelen, koopt die toch wel. De branche weet inmiddels dat dat beter is, dus dat gaat automatisch goed. Een Farbo-artikel gaat nu in principe na drie jaar van de lijst af. Ofwel omdat het gemeengoed is geworden, ofwel omdat het om de een of andere reden niet blijkt aan te slaan bij de doelgroep. We zullen daar wat kritischer mee omgaan dan in het verleden.’

 

Het ministerie is van plan om meer de boer op te gaan met de nieuwe Farboregeling. Geen overbodige luxe, want uit de evaluatie van TNO blijkt dat zo’n 70 procent van de organisaties en bedrijven er nog nooit van had gehoord. Hiemstra: ‘We gaan meer gebruik maken van internet. Op de site van het agentschap dat de nieuwe regeling gaat uitvoeren, komt informatie over de regeling en kunnen aanvraagformulieren worden gedownload. Verder gaan we informatie actiever verspreiden. Er was altijd al een folder die ondernemers konden aanvragen, maar nu gaan we die zelf versturen aan bedrijven, brancheorganisaties en dergelijke. Ook gaan we op beurzen en andere bijeenkomsten meer ons gezicht laten zien. We gaan kortom fors inzetten op voorlichting.’

 

MEER INFO

 

Op www.agentschapszw.nl vindt u meer informatie over de Farboregeling en de Farbolijst 2005. Daar kan ook het aanvraagformulier voor subsidie worden gedownload. Informatiemateriaal en aanvraagformulieren zijn ook op te vragen bij de afdeling Publieksinformatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 0800 – 9051.

 

– Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het aangeschafte arbeidsmiddel op de Farbolijst 2005 staan. Op die lijst staan zo’n 150 arbeidsmiddelen. Het merendeel daarvan is bedoeld ter voorkoming of vermindering van blootstelling aan fysieke belasting, maar er staan ook middelen op ter reductie van de blootstelling aan lawaai en gevaarlijke stoffen.

 

– Binnen drie maanden na aanschaf van het arbeidsmiddel moet het aanvraagformulier worden ingevuld en opgestuurd, samen met een kopie van de factuur.

 

– Het ministerie van Sociale Zaken beoordeelt binnen maximaal dertien weken of de aanvraag voor subsidie in aanmerking komt.

 

 

ROB HENDRIKS

 

JOURNALIST

 

Reageer op dit artikel