artikel

NS AANSPRAKELIJK VOOR TRAUMA HOOFDCONDUCTEUR

Geen categorie

De rechter stelt vast dat uit de medische rapporten blijkt dat een reeks gebeurtenissen tot het ontstaan van het PTSS heeft geleid.

 

Het spuugincident was daarbij de druppel die de emmer deed overlopen. Ook psychische schade valt onder de zorgverplichting van artikel 7:658 BW. De hoofdconducteur heeft meerdere malen te maken gehad met agressie en was ook betrokken bij een aantal zelfdodingen en dodelijke ongevallen. De schade is veroorzaakt tijdens de uitoefening van zijn functie.

 

Volgens NSR waren er in het kader van het arbobeleid RIE’s uitgevoerd, maar er staat niet bij wanneer dat is geweest. De arbodienst was niet op de hoogte en er was ook geen Plan van Aanpak. Daarom neemt de rechter aan dat die er in de bedoelde periode ook niet waren.

 

De rechter vindt dat preventie van agressie- en geweldsincidenten uitermate lastig is. Incidenten zijn nooit helemaal uit te sluiten. Maar van NSR mag worden verwacht dat die zich maximaal inspant om de risico’s voor het personeel tot een minimum te beperken. Er was antiagressiebeleid ontwikkeld, maar daarmee is er nog niet aan de zorgplicht voldaan. Beleid moet ook nog worden uitgevoerd en zo nodig worden bijgesteld. En daar ontbrak het aan. Uit een onderzoek in 1997 bleek dat de frequente agressie naar conducteurs die in 1993 was geconstateerd, in de jaren erna nauwelijks was afgenomen. Het beleid was kennelijk weinig effectief en dat kwam niet alleen door externe factoren. Ook is nagelaten om meer invloed te krijgen op de inzet van de spoorwegpolitie. Nazorg vond alleen plaats als er indicaties waren dat de verwerking niet goed verliep. Maar juist adequate opvang direct na het meemaken van een traumatische gebeurtenis is van essentieel belang. NSR heeft die nazorg slechts twee maal aan de hoofdconducteur aangeboden. Ook acht de rechter het onjuist dat de vergoeding van de behandeling is gestopt. Want de psycholoog had duidelijk aangegeven dat extra behandeling de kans op werkhervatting zou vergroten. Dit alles levert schending van de zorgplicht op.

 

Het nemen van preventiemaatregelen tegen zelfdodingen op het spoor is zeer ingewikkeld. Maar omdat van schending van de zorgplicht al sprake is wegens gebrek aan preventie tegen agressie en de gebrekkige opvang en nazorg, kan dat verder buiten beschouwing blijven. De vordering wordt toegewezen. De hoogte van de schadevergoeding zal later worden vastgesteld.

 

Deze uitspraak is natuurlijk ook van belang voor werknemers die vergelijkbare risico’s lopen en onvoldoende worden opgevangen. Ik denk daarbij aan pompbedienden, beveiligers, brandweerlieden en ambulanceverpleegkundigen.

 

Kantonrechter Utrecht, 2 mei 200, UN BA4348

 

Reageer op dit artikel