artikel

Op je gezondheid!

Geen categorie

Weinig bewegen, ongezond eten, vergrijzing, tot op oudere leeftijd doorwerken en na het pensioen sociaal actief blijven, zijn ontwikkelingen die maatschappelijk steeds meer aandacht vragen.

 

Deze ontwikkelingen hebben voor het bedrijfsleven financiele consequenties. De overheid legt de (financiele) verantwoordelijkheid voor (het voorkomen van) ziekte en arbeidsongeschiktheid steeds meer bij werkgever en werknemer. Voor werkgerelateerde aandoeningen, zoals blijvend letsel na een bedrijfsongeval en beroepsziekten, zal de medewerker in toenemende mate de werkgever financieel verantwoordelijk stellen. Daarom is de werkgever erbij gebaat bewust te gaan investeren in preventie. Dit gaat verder dan het aanbieden van een ergonomisch verantwoorde werkplek.

 

Om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en bedrijfsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, zijn zowel goede werkomstandigheden als medewerkers met een goede mentale en fysieke conditie noodzakelijk. Voor een aantal functies geldt dat in het bijzonder, zoals de brandweerman. Maar in feite vraagt elke functie de nodige aandacht op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Bijvoorbeeld de baliemedewerker die ongewild in aanraking kan komen met agressie en geweld, of de buitendienstman die met mechanische apparatuur werkt.

 

Met een actief preventiebeleid wordt hierop ingespeeld. Het gaat niet alleen om faciliteren, maar ook om het monitoren van de resultaten, het uitzetten van verbeteracties en vooral ook het elkaar aanspreken op gezond gedrag.

 

De gemeente Eind hoven biedt zij n medewerkers een totaal gezondheidsprogramma aan. Zij kunnen zich aanmelden voor een gezondheidscheck. Deze bestaat uit een uitgebreide digitale vragenlijst over hun gezondheid, veiligheid en welzijn en uit een gezondheidsonderzoek. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van de Workability Index. Dit is een instrument waarmee het werkvermogen in kaart wordt gebracht en voor iedere medewerker wordt bepaald hoe groot de kans is op langdurig verzuim binnen de komende vijfjaar. Aan de hand van de resultaten van de gezondheidscheck krijgt de medewerker een persoonlijk digitaal advies over de te ondernemen vervolgactiviteiten. Hij of zij kan uit een aantal activiteiten kiezen’.

 

De bedoeling is dat de medewerker het advies ook daadwerkelijk opvolgt en de resultaten gemonitord worden. De resuItaten van de gezondheidscheck worden anoniem verwerkt in een groepsrapportage op dienst- en gemeentelijk niveau. Op deze wijze wordt de gezondheidsgraad van de organisatie in kaart gebracht en worden verbetervoorstellen geformuleerd en geagendeerd. Het gezondheidsprogramma is ondergebracht in een jaarcyclus.

 

Er zijn meer organisaties die hun medewerkers een eenmalige medische keuring en sportfaciliteiten aanbieden.’Op je gezondheid!’ gaat veel verder dan dat. Het beoefenen van sport is slechts een van de mogelijkheden.

 

De gemeente Eindhoven wil naar het totaal kijken. Het gaat niet alleen om fysieke gezond zijn en een gezonde werkomgeving, maar ook om een gezonde balans tussen werk en prive en het je bewust zijn van je leef- en werkstijl. Deelname aan het gezondheidsprogramma

 

is op vrijwillige basis, doch niet vrijblijvend. Wanneer iemand zich aanmeldt, committeert hij zich aan de vervolgactiviteiten van het gezondheidsprogram ma. Daarnaast spreken leidinggevenden hun medewerkers aan op gezond gedrag.

 

De verwachting is dat in drie jaar de deelname groeit van 40 naar 60 procent. De kans is groot dat dit een positieve selectie betreft van mensen die toch al actief bezig zijn met hun gezondheid. Wil het project echt slagen, dan zal er zicht moeten komen op de beweegredenen van medewerkers om er niet aan mee te doen. We weten al dat een aantal van hen alleen aan de gezondheidscheck wenst deel te nemen zonder vervolgactiviteiten. Ook zijn er die al in hun thuisomgeving aan gezondheidsbevorderende activiteiten doen. Daarnaast zal de organisatie aan de slag moeten met de adviezen uit groepsrapportages om de doelstellingen te kunnen behalen. ~

 

Bewuste keuze voor arbodienst

 

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving is de inzet van een arbodienst is niet meer vanzelfsprekend. Desondanks heeft de gemeente Eindhoven een bewuste keuze gemaakt om samen te werken met een arbodienst waarbij de bedrijfsarts wordt ingezet als organisatieadviseur. Deze beoordeelt de resultaten van de gezondheidschecks en stelt de groepsrapportage op. De medewerker vult via de website van de arbodienst de vragenlijst in en plant zelf het gezondheidsonderzoek. Het advies van de bedrijfsarts kan de medewerker digitaal raadplegen. Vanuit het advies is er een link naar alle door de gemeente geselecteerde activiteitenaanbieders. De medewerker kan zo een keuze maken en zich direct aanmelden.

 

 

Reageer op dit artikel