artikel

PLATTEGRONDEN

Geen categorie

NEN 1414 is van toepassing op plattegronden die deel uitmaken van ontruimings-, aanvals- en bedrijfsnoodplannen.

 

a) Ontruimingsplattegronden zijn bestemd voor iedere aanwezige in het gebouw, dus zowel voor werknemers als voor bezoekers. Het doel van ontruimingsplattegronden is om alle aanwezigen in het gebouw die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, te informeren over de vluchtmogelijkheden.

 

Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet ertoe bijdragen dat alle aanwezigen het gebouw veilig en zelfstandig verlaten. De informatie is in de eerste plaats bedoeld als een preventieve orientatie en instructie, voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

 

b) Aanvalsplattegronden zijn niet bestemd voor iedere bezoeker, maar verschaff en in het geval van een calamiteit informatie aan de brandweer en andere hulpverleningsinstanties. Aanvalsplattegronden moeten bijdragen aan het zo veilig en snel mogelijk onder controle krijgen van de calamiteit en ervoor zorgen dat de brandweer en andere externe hulpverleners de veiligheid van het gebouw en de omgeving zo snel mogelijk kunnen inschatten en waarborgen. Een aanvalsplattegrond gaat van een andere looprichting uit dan een ontruimingsplattegrond, omdat de brandweer en andere externe hulpdiensten het gebouw in moeten in plaats van het te ontvluchten. De symbolen die worden toegepast op aanvalsplannen kunnen ook worden gebruikt op kaarten voor grootschalig optreden en rampenbestrijdingsplannen.

 

c) Veiligheidsplattegronden kunnen deel uitmaken van bedrijfsnoodplannen. Ze zijn breder opgezet dan de aanvalsplattegronden en hebben als doel informatie te verstrekken die de hulpverlenende functionarissen moet helpen bij het beheer van de risico’s en het nemen van de nodige preventieve maatregelen. De plattegronden helpen ook om vooruitlopend op een eventuele calamiteit kennis over het gebouw te verspreiden onder de vaste gebruikers. Ze bevatten uitgebreide informatie over veiligheidszaken binnen het gebouw en worden gebruikt om heldere en eenduidige communicatie over het gebouw te kunnen voeren.

 

Omwille van de leesbaarheid is het mogelijk of zelfs wenselijk om voor verschillende doeleinden verschillende veiligheidsplattegronden te ontwikkelen.

 

Elk soort plattegrond richt zich op een andere doelgroep.

 

Een ontruimingsplattegrond richt zich op iedereen die in het gebouw aanwezig is, een aanvalsplattegrond op de overheidsbrandweer en andere hulpverleningsinstanties, en een veiligheidsplattegrond is er voor alle functionarissen die zich met bedrijfsrisico’s en preventie bezighouden. Elke doelgroep heeft een plattegrond nodig om zich op een noodsituatie voor te bereiden en om tijdens een noodsituatie op te treden.

 

Daarom staan deze drie verschillende soorten plattegronden bij elkaar in een norm. Een andere reden is dat de verschillende plattegronden in de praktijk door elkaar worden gebruikt, wat lastig is voor de verschillende doelgroepen. Deze norm helpt dit tegen te gaan door de toepassingen te splitsen. De veiligheidsplattegronden worden behandeld in een bijlage bij de norm.

 

Zowel bij een ontruimingsplattegrond als bij een aanvalsplattegrond is het overzicht van het allergrootste belang. De ontruimingsplattegrond voorziet gebruikers van de hoogstnoodzakelijke informatie om het pand op een snelle effi ciente manier te ontvluchten.

 

De aanvalsplattegrond voorziet de externe hulpdienst van de hoogstnoodzakelijke informatie om een gebouw met een calamiteit snel en effi cient te betreden. Beide plattegronden doen er daarom het beste aan om de gepresenteerde informatie zoveel mogelijk te beperken. Een veiligheidsplattegrond heeft niet tot doel een eenzijdige groep in een enkele actie te ondersteunen. Zo’n plattegrond kan veel breder worden ingezet en bevat dus meer informatie dan een ontruimings- of een aanvalsplattegrond.

 

Toch moet ook bij een veiligheidsplattegrond worden gestreefd naar een overzichtelijke plattegrond. Dus zal ervoor moeten worden gewaakt dat de hoeveelheid informatie op een plattegrond te groot wordt. Zoals gezegd, kan men ervoor kiezen een reeks veiligheidsplattegronden te maken, bestemd voor verschillende doeleinden.

 

Met deze nieuwe norm zullen de symbolen op plattegronden eenduidiger zijn. Maar dit betekent niet dat op een ontruimingsplattegrond alle symbolen zijn te zien van de borden die in het gebouw hangen. Want daar hangen meer soorten borden, terwijl een ontruimingsplattegrond beperkt is tot het hoogst noodzakelijke.

 

Omgekeerd kan het voorkomen dat er op een ontruimingsplattegrond die voldoet aan NEN 1414, een schuine pijl staat, terwijl er in het gebouw zelf geen schuine pijlen voorkomen.

 

Reageer op dit artikel