artikel

Plattegronden en symbolen

Geen categorie

NEN 1414 onderscheidt drie soorten plattegronden, te weten:

 

Ontruimingsplattegronden zijn bestemd voor alle aanwezigen in het gebouw, dus zowel werknemers als bezoekers. De doelstelling van ontruimingsplattegronden is het informeren van alle aanwezigen in het gebouw die geen veiligheidskundige achtergrond hebben, over de vluchtmogelijkheden. Op de plattegrond staat alleen de op deze doelgroep afgestemde informatie. De plattegrond moet bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor een preventieve orientatie en instructie voordat zich een noodsituatie voordoet. In geval van ontruiming moeten de vluchtroutesignaleringen hiervoor toereikend zijn.

 

Aanvalsplattegronden zijn niet voor iedere bezoeker bestemd. Teveel informatie leidt immers af van het hoogst noodzakelijke en er is ook informatie die een gebouwbeheerder juist om veiligheidsredenen niet aan iedere bezoeker wil laten zien. De doelstelling van aanvalsplattegronden is dat deze de benodigde informatie verstrekken voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties bij de acties die zij moeten uitvoeren in geval van een calamiteit in en om het gebouw. De plattegronden bevatten alleen op deze hulpverlenende functionarissen en hun taken afgestemde informatie. Aanvalsplattegronden moeten bijdragen aan het zo veilig en snel mogelijk onder controle krijgen van de calamiteit door de overheidsbrandweer in het gebouw. Bovendien moet de plattegrond ertoe bijdragen dat de brandweer en andere externe hulpverleners de veiligheid van het gebouw en de omgeving zo snel mogelijk kunnen inschatten en waarborgen. De aanvalsplattegrond gaat uit van een andere looprichting dan de ontruimingsplattegrond, omdat de brandweer en andere externe hulpdiensten het gebouw in moeten in plaats van het te ontvluchten. De symbolen die worden toegepast op aanvalsplannen, kunnen ook worden gebruikt op kaarten voor grootschalig optreden en rampenbestrijdingsplannen.

 

Veiligheidsplattegronden zijn breder opgezet dan de aanvalsplattegronden en kunnen door gebouwbeheerders of gebruikers worden gebruikt, zowel met een functie in de risicobeheersing als in de crisisbeheersing. De doelstelling van plattegronden in het bedrijfsnoodplan is dat deze de informatie verstrekken die de hulpverlenende functionarissen helpt bij het beheer van de risico’s en de preventieve maatregelen naar aanleiding van deze risico’s. De plattegronden helpen ook om, vooruitlopend op een eventuele calamiteit, kennis over het gebouw te verspreiden onder de vaste gebruikers. De plattegronden bevatten uitgebreide informatie over veiligheidszaken binnen het gebouw en worden gebruikt om heldere en eenduidige communicatie over het gebouw te kunnen voeren. Omwille van de leesbaarheid is het mogelijk of zelfs wenselijk om voor verschillende doelstellingen verschillende veiligheidsplattegronden te ontwikkelen. Veiligheidsplattegronden kunnen dan ook deel uitmaken van het bedrijfsnoodplan.

 

 

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. Aanvalsplattegronden daarentegen worden gebruikt door de overheidsbrandweer. Omdat de doelgroepen van deze twee soorten plattegronden zo verschillend zijn, worden ook verschillende eisen gesteld aan deze twee soorten plattegronden. Veiligheidsplattegronden, in complexere situaties sterk aan te bevelen, worden behandeld in een bijlage bij de norm. De verschillende doelgroepen hebben alle belang bij plattegronden, zowel ter voorbereiding op een noodsituatie als bij het optreden tijdens een noodsituatie. Dat is een belangrijke reden dat deze drie verschillende soorten plattegronden bij elkaar in een norm staan. Een andere reden is dat de verschillende plattegronden in de praktijk door elkaar gebruikt worden, wat lastig is voor de verschillende doelgroepen. Deze norm helpt door de toepassingen te splitsen.

 

Begrippen

 

Een ontruimingsplan is een beschrijving van de maatregelen en van de organisatie onder welke leiding en langs welke weg de aanwezigen een gebouw(deel), fabriek of installatie moeten verlaten. Dit wordt ondersteund door een ontruimingsplattegrond. Dat is een plattegrond van een gebouw, fabriek of technische installatie, of gedeelte hiervan, waarop de vluchtroutes en (nood)uitgangen en de locaties van (hand) brandbestrijdingsmiddelen, handbrandmelders en reddingsmiddelen zijn weergegeven.

 

Een aanvalsplan bevat gegevens die in geval van brand voor een veilig en doelmatig optreden van de brandweer nodig zijn. Dit wordt ondersteund door een aanvalsplattegrond. Dat is een door de brandweer vereiste plattegrond waarop alle relevante (brand)preventieve en repressieve voorzieningen en alle relevante risico’s, zoals de aanwezige gevaarlijke stoffen, met betrekking tot de eerste bestrijding van een ongeval of calamiteit zijn weergegeven.

 

Een bedrijfsnoodplan is een beschrijving van organisatorische maatregelen en preventieve voorzieningen van een bedrijf of organisatie om de gevolgen van incidenten tot het minimum te beperken en te bestrijden. Dit wordt ondersteund door een veiligheidsplattegrond. Dat is een plattegrond met daarop veiligheidsinformatie over het gebouw die kan bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van een ongeval of calamiteit.

 

 

Voor ontruimingsplattegronden en aanvalsplattegronden geldt het uitgangspunt dat het overzicht van de plattegrond het belangrijkst is. De ontruimingsplattegrond voorziet gebruikers van de hoogstnoodzakelijke informatie om het pand op een snelle en efficiente manier te ontvluchten. De aanvalsplattegrond voorziet de externe hulpdienst van de hoogstnoodzakelijke informatie om een gebouw met een calamiteit snel en efficient te betreden. Beide plattegronden voorzien het beste in deze behoefte door zo veel mogelijk te beperken in gepresenteerde informatie. Een veiligheidsplattegrond heeft niet tot doel om een eenzijdige groep in een enkele actie te ondersteunen. Een veiligheidsplattegrond kan veel breder worden ingezet en zal dus meer informatie bevatten dan een ontruimingsplattegrond of een aanvalsplattegrond. Toch behoort ook bij een veiligheidsplattegrond te worden gestreefd naar een overzichtelijke plattegrond en dan behoort te worden voorkomen dat de hoeveelheid informatie op een plattegrond te groot wordt. In dat geval kan worden overgegaan op het werken met meer stellen veiligheidsplattegronden. Van een gebouw hoeft altijd maar een stel aanvalsplattegronden en ook een stel ontruimingsplattegronden te worden gemaakt. Met deze norm zullen de symbolen op plattegronden meer eenduidigheid vertonen dan voorheen.

 

Reageer op dit artikel