artikel

Rake klappen

Geen categorie

Is hier eigenlijk sprake van een arbeidsongeval? De kantonrechter meent van niet. Dat de werknemer schade heeft opgelopen tijdens de uitoefening van zijn functie wil nog niet zeggen dat de schade is gerelateerd aan de uitoefening daarvan. Ietwat droogjes merkt de kantonrechter hierbij op, dat het aanhouden van een insluiper niet tot de omschreven werkzaamheden van een consultant behoort.

 

Bovendien is de kantonrechter van mening dat niet iedere van buitenaf komende oorzaak die letsel tot gevolg heeft voor rekening en risico van de werkgever komt. De werkgever heeft de plicht om de lokalen waarin de werknemer arbeid verricht op zodanig wijze in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Deze in artikel 7:658 BW neergelegde zorgplicht gaat volgens de kantonrechter niet zo ver dat de werkgever maatregelen moet nemen om zijn werknemers te beschermen tegen insluipers.

 

Een gewelddadige ontmoeting met een insluiper is te incidenteel en te uitzonderlijk van aard om voorzorgsmaatregelen van de kant van de werkgever te mogen verwachten.

 

Ook het argument dat diverse incidenten met diefstal en insluipingen bij de werkgever bekend waren, mag de werknemer niet baten. De claim van de werknemer wordt niet gehonoreerd.

 

De werkgever is alleen aansprakelijk als een ongeval bij de uitoefening van de functie van de werknemer heeft plaatsgevonden en de werkgever heeft nagelaten maatregelen te treffen om de schade te voorkomen. Als er geen directe relatie bestaat tussen het ongeval en de werkzaamheden, komt de rechter meestal niet toe aan de beoordeling of de werkgever al dan niet zijn zorgplicht heeft geschonden. De werkzaamheden van de consultant vertonen geen gelijkenissen met die van een politieagent, zodat om die reden de aansprakelijkheid van de werkgever wordt afgewezen. Het overijverige gedrag van de werknemer wordt met deze uitspraak niet beloond: de kantonrechter heeft zich bij het vormen van zijn oordeel kennelijk niet laten leiden door emotionele argumenten!

 

Rechtbank Rotterdam, sector kantongerecht, locatie Rotterdam 23 oktober 2003 (niet gepubliceerd)

 

Reageer op dit artikel