artikel

Valpartij

Geen categorie

Uit de verhoren van de direct betrokken werknemers kreeg de Arbeidsinspectie de oorzaak van het ongeval boven tafel. Allen verklaarden dat de te plaatsen roosters allemaal dezelfde maat hadden en dat zij die voor plaatsing nog hadden gecheckt met de aanwezige tekening. Ook bij het leggen van de roosters op het dak hadden zij op het oog geen afwijkingen geconstateerd. En passant merkte iemand op dat een van de U-balken verkeerd was geplaatst enige weken voor het ongeval.

 

Uit de verklaringen van de werknemers maakte de Arbeidsinspectie op dat het ongeval niet door ondeugdelijke of niet-passende roosters was veroorzaakt. De uitvoerder bevestigde dat een van de U-balken onjuist was ingemetseld. Deze balk was daarom losgehakt en opnieuw ingemetseld. Om te beoordelen of de balk op de juiste wijze was herplaatst, werd de ingemetselde balk op het dak nagemeten. Uit de meting bleek dat de balk niet overeenkomstig de bouwtekening was geplaatst. Door de verkeerde plaatsing van de U-balk paste een aantal roosters op het oog goed, maar deze roosters werden nauwelijks gedragen door de balken. Toen het slachtoffer over de roosters liep, is er eentje verschoven en tussen de balken uitgevallen, met de valpartij als gevolg.

 

Nu de oorzaak van het ongeval duidelijk was, zei de Arbeidsinspectie de werkgever een boete toe omdat hij op geen enkele wijze voorzieningen had getroffen om het valgevaar in te dammen. De Arbeidsinspectie maakte een boeterapport op basis van artikel 3.16 lid 11 en artikel 3.16 lid 33 van het Arbobesluit. Hierin is opgenomen dat bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen. In de ongevalsituatie had de werkgever minimaal voor doelmatige vangnetten en een veiligheidsgordel voor het slachtoffer moeten zorgen. Het Boetebureau nam de tenlastelegging over en legde de werkgever een boete van 4500 euro op.

 

Reageer op dit artikel