artikel

Wat hangt er in de lucht?

Geen categorie

Hoewel er door het Europese uitstel geen druk bestaat om specifiek arbobeleid te ontwikkelen over elektromagnetische velden, getuigt het van proactief ondernemerschap om voorlichting te geven aan medewerkers, een arbobeleid op te stellen en voorzorgsmaatregelen te treffen bij grenswaarden. Bovendien kunnen het geven van voorlichting en het opstellen van een specifiek beleid een bedrijf veel financieel voordeel opleveren. Voorkomen dat in het ontwerp van nieuwe apparatuur grenswaarden worden overschreden kan duizenden euro’s voordeel opleveren, vergeleken bij aanpassingen achteraf. Ook nu al kunnen werkgevers aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat werknemers zijn blootgesteld aan te hoge elektromagnetische velden.

 

Het uitblijven van de deskundigheid op het gebied van elektromagnetische velden en hun invloed op de gezondheid kan leiden tot een over- of onderschatting van de risico’s. Bij overschatting worden de maatregelen te zwaar genomen en worden medewerkers en derden onnodig bang gemaakt. De maatregelen varieren dan van het ophangen van bordjes tot overbodige afscherming van apparatuur. Bij onderschatting lopen medewerkers en derden gevaar voor blootstelling zonder voldoende geinformeerd te zijn. Dit komt regelmatig voor bij industriele toepassingen, zoals lassen en bij aanwezigheid van grote generatoren en transformatoren.

 

Veel opleidingen steunen nog op verouderde of onvoldoende kennis van elektromagnetische velden, normeringen en regelgeving. Algemeen toegankelijke bronnen zoals internet geven veel broodjeaapverhalen. Kijk eens op internet naar biotensors www.detect-protect.nl of elektroallergie www.electroallergie.nl of elektrosensitiviteit http:///www.stopumts.nl. Inmiddels zijn er gespecialiseerde opleiders, die de kennis op het gebied van elektromagnetische velden, normeringen en regelgeving kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Naast cursussen op het gebied van ioniserende straling zijn er nu ook gecertificeerde opleiders. Futura en Pato zijn opleidingsinstituten die een SKO-erkenning hebben. Ook zijn er arborichtlijnen bij gebruik van MRI-apparatuur, werkinstructies voor antennebouwers en de door MoNet opgestelde RI&E voor werkers bij antenneinstallaties.

 

Op basis van een risico-inventarisatie moeten de maatregelen voor het beheersen van de risico’s in het plan van aanpak worden opgenomen. Voorbeelden van maatregelen zijn: inkoopeisen voor apparatuur, opname in ontwerpprincipes, meetprocedures bij ingebruikname, signalering veilige verblijfzone, voorlichting aan werknemers en derden. Een goed voorbeeld van het anticiperen op het EMV-risico is te vinden binnen de mobiele telecom. Het beleid is gericht op het nemen van optimale maatregelen gebaseerd op nationale en internationale regelgeving. De inspanningen liggen daartoe op het gebied van:

 

– Passieve participatie in wetenschappelijk onderzoek (volgen en indirecte financiering).

 

– Participatie in internationale en nationale standaardisatiecommissies (ICNIRP, CENELEC, NEN).

 

– Passieve participatie in internationale en nationale regelgeving zoals aanzitten bij EU-commissies en ministeries.

 

– Actieve samenwerking met andere operators en overheid op het gebied van beoordelen van onderzoeken, publieksvoorlichting en voorlichting aan werkers bij antennes en het ontwikkelen van een software tool.

 

– Actieve samenwerking bij de implementatie van maatregelen.

 

– Betrokkenheid bij het vergroten van kennis bijvoorbeeld door participatie in voorlichtingsbladen (SVI Blad, AI 39), overheidsvoorlichting (nationaal antennebureau) en opleidingen (Pato, Futura).

 

Al de inspanningen zijn er op gericht te zorgen dat de maatregelen optimaal en acceptabel zijn voor alle partijen. In het AI-39 blad staat een handzame checklist voor het inventariseren van EMV-risico’s.

 

Anticiperen op de EMV-risico’s en de nieuwe regelgeving is voor iedere arbodeskundige een must. Met verouderde kennis wordt soms veel onzin verkocht Voor een goed arbobeleid is voldoende en actuele kennis van electromagnetische velden een eerste voorwaarde.

 

Info

 

– Informatie betreffende de invloed van elektromagnetische velden op de gezondheid is te vinden op de site van de WHO www.who.int) en De Gezondheidsraad.(www.gr.nl)

 

– Internationale richtlijnen voor elektromagnetische velden zijn opgesteld door de ICNIRP (www.icnirp.de)

 

– Voorlichting en informatie betreffende antenne-installaties kunt u verkrijgen bij Het Antenne-bureau. (www.antennebureau.nl )

 

– RIE-tool voor het opstellen van een risicoinventarisatie bij mobiele telecomantennes staat op de internetsite van MoNet (www.monet-info.nl)

 

– Opleidingen op het gebied van elektromagnetische velden, normeringen, regelgeving en invloed op de gezondheid worden gegeven bij Futura postacademische opleidingen (www.futura.cx ) of Pato (www.pato.nl )

 

– Certificering: kennis van personen op het gebied van niet-ioniserende straling wordt geborgd door EMV-certificering.

 

– Tijdens het NVVK congres 2009 zal Leo Lagendijk een presentatie geven over dit onderwerp.

 

Reageer op dit artikel