artikel

ZIEK VAN PRINTERS SCHOONMAKEN

Geen categorie

Het hof is van oordeel dat de man voldoende heeft aangetoond dat zijn schade is veroorzaakt door het intensief blootstaan aan methanol bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Een andere oorzaak voor de gezondheidsklachten die in 1995 zijn ontstaan, is er niet. De werkgever wist via de veiligheidsinformatiebladen dat die stof gevaarlijk was voor de gezondheid. Ook gaven die bladen informatie over de te nemen maatregelen, waar toen al een wettelijke norm voor bestond. De werkgever heeft ook gesteld dat de feiten al oud zijn en er toen nog geen RI&E-verplichting was. Maar het hof is van oordeel dat de wettelijke bewijslast een bewijsrisico met zich meebrengt.

 

De werkgever heeft een rapport van een deskundige opgevoerd. Maar volgens het hof stelt dat rapport slechts dat de mate waarin de man in de periode 1994-1997 aan methanol werd blootgesteld, achteraf geschat, onder de voor die stof geldende MAC-waarde ligt. Het rapport is gebaseerd op de taakanalyse van de werknemer, de inkoopgegevens, de gegevens van storingslogboeken en de verklaringen van oud-werknemers. Dat zou inhouden dat de beroepsblootstelling doeltreffend werd beheerst. Maar daaruit kan niet geconcludeerd worden dat de werkgever aan zijn zorgverplichting heeft voldaan, zoals moet blijken op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. Het hof stelt dat de MAC-waarden niet per definitie de gewenste gezondheidsbescherming aangeven. Dat is alleen het geval als de MAC-waarde gelijk is aan de gezondheidskundige waarde in het licht van de kennis die beschikbaar is op het moment van de vaststelling. Uit het rapport blijkt ook niet dat de werknemer was voorgelicht over de gevaren van het werken met de methanolhoudende vloeistoffen en de daarbij te nemen maatregelen of dat afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking waren gesteld of werden gebruikt. Ook heeft de man terecht opgemerkt dat MACwaarden geen rekening houden met huidblootstelling, terwijl vaststaat dat hij ook via de huid aan methanol werd blootgesteld. Uit een en ander volgt dat de werkgever niet aan zijn zorgverplichting heeft voldaan. Het beroep wordt verworpen.

 

Het hof stelt dat als in een werksituatie onder de MAC-waarde wordt gewerkt, dat nog niet betekent dat de werkgever aan zijn zorgverplichting heeft voldaan. Daarbij verwijst het hof naar www.arbobondgenoten.nl/faq/gevstof/ faqmacwaarde.htm, een site die wellicht ook voor de lezers van dit blad nuttig kan zijn.

 

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 1 april 2008,LJN BC8292

 

Reageer op dit artikel