artikel

Uitgescholden chef

Geen categorie

In een e-mail deelt de chef mee dat hij dergelijke uren zal bijhouden en mogelijk verrekenen. Als de werknemer diezelfde maand nog twee keer onder werktijd naar fysiotherapie gaat, spreekt de chef hem daar weer op aan. In dat gesprek maakt de werknemer hem uit voor halve zool en kwal. Later die dag meldt hij zich ziek. De bedrijfsarts acht de werknemer geheel arbeidsgeschikt, maar de man hervat het werk niet en vraagt een second opinion bij het UWV. De werkgever stopt de loondoorbetaling.

Het oordeel van het UWV is dat de werknemer arbeidsgeschikt is. Na diverse sommaties weer aan het werk te gaan besluiten B&W tot ontslag, omdat de werknemer voortdurend zijn werkplicht niet nakomt en zijn houding naar zijn leidinggevende ontoelaatbaar is. Bezwaar van de werknemer haalt niets uit en hij stapt naar de rechtbank.

De rechtbank overweegt dat een ambtenaar die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt, disciplinair kan worden gestraft. Bij ernstig verzuim is zelfs disciplinair strafontslag mogelijk. Beoordeeld moet worden of er sprake was van herhaald en doorgaand plichtsverzuim. Het bezoeken van een fysiotherapeut was dat volgens de rechtbank niet. Het was immers niet verboden dat in werktijd te doen. Ook daarvoor verlof aanvragen was niet nodig. Zijn chef had immers gezegd dat hij de uren zou bijhouden om te bepalen of hij die met openstaande verlofuren zou verrekenen. Er is wel sprake van plichtsverzuim bij het uitschelden van de chef voor halve zool en kwal. Ook al waren de gemoederen hoog opgelopen, dan nog zijn dergelijke uitingen ontoelaatbaar.

Een werknemer kan en mag zich ziekmelden als hij daar reden voor ziet. Dat een bedrijfsarts of het UWV achteraf oordeelt dat er geen sprake was van ziekte, maakt de melding nog niet onrechtmatig. Het herhaaldelijk niet hervatten van het werk ziet de rechter wel als plichtsverzuim, waarvoor disciplinair mag worden gestraft. Maar het gaat er wel om of zo’n straf evenredig is aan het gepleegde plichtsverzuim.

De rechtbank is van oordeel dat het alles bij elkaar geen strafontslag rechtvaardigt. De eventuele miscommunicatie kan mede aan de chef worden verweten. Daarom is het beroep van de werknemer gegrond. B&W moeten een nieuwe beslissing nemen waarbij zij rekening moeten houden met deze uitspaak.

Reageer op dit artikel