artikel

Licht werk geweigerd

Geen categorie

Op advies van de bedrijfsarts krijgt hij fysiotherapie, die vergoed wordt door de werkgever. Verder adviseert de bedrijfsarts hem om lichte werkzaamheden te doen. Er zijn wel enkele beperkingen aan verbonden, zoals het vermijden van zware til-, trek-, duw- en draagwerkzaamheden. Ook moet de man trillingsbelasting, frequent bukken, torderen met de rug en langdurig achtereen staan en zitten beperken.

 

De werknemer weigert zonder opgaaf van redenen het aangeboden werk en de werkgever stopt daarop de loondoorbetaling, omdat deze niet aan zijn re-integratieverplichting voldoet. De werknemer eist in kort geding doorbetaling van zijn loon. De kantonrechter stelt hem in het ongelijk en de werknemer gaat in beroep.

 

Het hof stelt (kortweg) voorop dat een werknemer op grond van artikel 7:629 lid 1 BW in beginsel ook bij ziekte 104 weken recht heeft op 70 procent van zijn loon. Maar dat recht vervalt als de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt, als hij zonder deugdelijke grond passende arbeid weigert, of als hij niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak voor re-integratie (artikel 7:629 lid 3 BW). De werknemer moet bij ziekte die passende arbeid doen waartoe de werkgever hem in staat stelt (artikel 7:660a sub c BW). Dat is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding wegens lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd (artikel 7:658a lid 4 BW).

 

De werknemer heeft ook in hoger beroep geen second opinion overlegd. Op die mogelijkheid heeft de bedrijfsarts hem diverse malen gewezen. En het had makkelijk gekund, gezien het lange tijdsverloop tussen de loonopschorting en het hoger beroep. Dan is het wel de werknemer die moet aantonen of aannemelijk maken dat hij niet (verwijtbaar) in gebreke is gebleven met het nakomen van zijn integratieverplichtingen of dat de aangeboden arbeid voor hem toch niet passend was, ondanks het advies van de bedrijfsarts. Het hoger beroep wordt verworpen.

 

Reageer op dit artikel