artikel

In vertrouwen

Geen categorie

Die wettelijke grondslag voor de vertrouwenspersoon volgt indirect uit artikel 2.15 van het Arbobesluit. Dit artikel noemt maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en luidt:

1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.

2. Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.

 

Uit het eerste lid volgt dat maatregelen moeten worden getroffen met inachtneming van de stand van de wetenschap en de techniek. In de wetenschap en de techniek is het algemeen geaccepteerd dat een vertrouwenspersoon noodzakelijk is voor een goed beleid op het gebied van agressie, geweld en seksuele intimidatie.

 

Reageer op dit artikel