artikel

Wat is ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Gezond werken

Een werknemer kan na twee jaar ziekteverzuim een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen als gevolg van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dit is geregeld in de WIA, de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie is al enige tijd een belangrijk politiek thema. De verantwoordelijkheid verschuift steeds meer naar werkgevers en werknemers. Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim is ongeveer 4% (excl. zwangerschapsverlof). Vrouwen hebben een hoger ziekteverzuim dan mannen, ouderen verzuimen meer dan jongeren. Het verzuim duurt gemiddeld ruim 18 dagen; per verzuimende medewerker bijna vier weken per jaar! De cijfers lopen per bedrijfstak sterk uiteen en varieren tussen 2,2% en 7,2%. Het ziekteverzuim daalde de afgelopen jaren het sterkst in sectoren waar een arboconvenant is afgesloten.

 

Nederland telt ongeveer 900.000 arbeidsongeschikten. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door psychische problemen (38%) en aandoeningen van het bewegingsapparaat (28%). Ook bij arbeidsongeschiktheid is een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende bedrijfssectoren.

 

Verzuim is niet alleen vervelend voor de getroffen werknemer, het is ook kostbaar. Een zieke werknemer kost tweeenhalf keer de bruto loonkosten, omdat er omzetverlies optreedt en het werk moet worden uitgevoerd door collega’s (overuren) of ingehuurde krachten.

 

Preventie van ziekteverzuim is in het belang van zowel werknemer als werkgever. Het creeren van veilige en gezonde werkomstandigheden draagt daar aan bij. Daarnaast moet de werkgever initiatief nemen om ziekteverzuim aan te pakken, bijvoorbeeld door het maken van duidelijke doelstellingen en afspraken met werknemers en middenmanagement. Een zakelijke aanpak is nodig, waarbij het sociale aspect niet uit het oog verloren hoeft te worden. De verzuimende werknemer kan worden betrokken bij het zoeken naar een oplossing van het verzuim. Leidinggevenden kunnen leren hoe ze met verzuim moeten omgaan.

 

De voordelen van een veilige en gezonde werkplek en een goed verzuimmanagement zijn evident: minder verzuim, minder productieverlies, gemotiveerd personeel, betere concurrentiepositie, imagoverbetering en minder verloop in het personeelsbestand.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het Arbojaarboek

Reageer op dit artikel