artikel

Gratis bescherming?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoofdstuk 8 van het Arbobesluit gaat in op de keuze, de beschikbaarheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Aan de hand van de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E), zoals aangegeven in art. 5 van de Arbowet, moeten de toepassing en de keuze van PBM’s nader worden vastgesteld.

 

De wetgever vraagt hier een verdieping van de RI&E op basis van de gevaren die niet door andere middelen kunnen worden vermeden. In de praktijk moet de organisatie dus de juiste keuze van PBM’s ten aanzien van de concrete gevaren aantonen en vaststellen. Het bedrijf zal bewust moeten kiezen als PBM’s als beheersmaatregel worden toegepast.

 

Art. 8.3 geeft aan dat de werkgever voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar moet stellen. Ook moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemers de PBM’s ook daadwerkelijk gebruiken. Met ‘beschikbaar stellen’ wordt bedoeld dat als er risico’s voor ongevallen of gezondheidsschade op de werkplek aanwezig zijn, de betreffende werknemers vrijelijk zonder enige belemmering moeten kunnen beschikken over de juiste op het individu aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen moet ook gratis zijn. Dit geeft art. 44 van de Arbowet aan. De kosten die verbonden zijn aan het naleven van de regels van de Arbowet, mogen niet ten laste van de werknemers worden gebracht. Alle wettelijke maatregelen die een werkgever volgens de arboregelgeving moet uitvoeren, zoals het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, mogen niet ten laste komen van de werknemers. Kosten mogen ook niet gedeeltelijk doorberekend worden; zie de volgende jurisprudentie.

 

Samenvattend: persoonlijke beschermingsmiddelen, als voortvloeisel van de arboregelgeving, moeten altijd in voldoende mate gratis beschikbaar gesteld worden aan de werknemers. Een uitzondering hierop zijn situaties waarbij PBM’s niet noodzakelijk zijn. Ze hebben dan voor de werknemer geen beschermende functie of een relatie met de uitvoerende werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is bedrijfskleding die een werknemer graag in zijn vrije tijd wil dragen, zonder dat dit noodzakelijk is vanuit zijn functie.

 

Niet alleen in Nederland zijn hierover afspraken te vinden in de nationale regelgeving. Zo wordt in Belgie in het Koninklijk Besluit KB van 13 juni 2005 aangegeven dat PB M’s gratis verstrekt moeten worden.

 

Betalen voor schoenen

 

Bij een middelgroot bedrijf in de metaalsector hadden de ondernemingsraad en de directie een meningsverschil over de verstrekking van veiligheidsschoenen. De ondernemingsraad diende een verzoek om wetstoepassing in bij de Arbeidsinspectie. Het districtshoofd eiste daarop in bepaalde afdelingen van het bedrijf gratis verstrekking van veiligheidsschoenen. Het bedrijf diende daartegen een bezwaarschrift in. Het wilde namelijk de werknemers tweederde van de kosten laten betalen, ervan uitgaande dat het schoeisel ook prive gebruikt wordt De commissie bezwaarschriften van de Arboraad achtte de geeiste beschermingsmiddelen noodzakelijk, gezien het gevaar en de wettelijke voorschriften. De bezwaren over eventueel prive-gebruik vond men daarom ongegrond.

 

Arboraad, Commissie bezwaarschriften 24 februari 1989, BZ-D38/20.

 

 

Bron: PBM in 100 vragen, Kluwer 2007 Voor meer informatie: www.arboonline.nl

 

Reageer op dit artikel