artikel

Ongevallen op het werk

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Glij-, struikel- en valpartijen zijn de belangrijkste oorzaken van ongevallen in alle bedrijfssectoren, van kantoorwerk tot de zware industrie. Het risico op letsel kan met eenvoudige maatregelen flink afnemen. Waar mogelijk is bestrijding van het risico aan de bron het meest effectief. Is het risico niet weg te nemen, kijk dan naar de mogelijkheid van vervanging (vloeren anders schoonmaken) en vervolgens naar afsluiting (afscheidingen ter voorkoming van betreden van natte vloeren). Tot slot zijn risico’s te beheersen door middel van bescherming (schoenen dragen met antislipzolen). Zet pas PBM’S in als alle mogelijkheden op het gebied van technische oplossingen en collectieve beschermingsmaatregelen zijn uitgeput.

 

Arbeidsmiddelen en installaties: niet afdoende mechanische beveiliging, gebrekkig onderhoud aan arbeidsmiddelen en voertuigen, verwondingen door scherpe objecten of materialen, elektriciteitsrisico’s.

 

Werkplek: slechte inrichting, structuur, reinheid en controle, slechte verlichting bij voer- en hefwerktuigen, door elkaar bewegen van mensen en voertuigen (bij in- en uitgangen van garages, magazijnen en depots).

 

Transportbewegingen op het werk: ongecontroleerde bewegingen van objecten tijdens transport, distributie of handeling. Mensen die worden aangereden of overreden door voertuigen, mensen die van voertuigen vallen of worden geraakt door van voertuigen vallende objecten.

 

Personeel: gebrekkige informatie, instructies, scholing, toezicht en/of opleiding.

 

Werken op hoogte: met steigers, ladders, trappen, mobiele kranen en laadplatforms, het risico op vallende objecten.

 

Branden en Explosies: thermische brandwonden door hete oppervlakken of vloeistoffen, dampen, gassen of verwarmingssystemen, chemische brandwonden door Bijtende stoffen. Gevaarlijke stoffen: inademing met dodelijke Gevolgen van bijvoorbeeld koolmonoxide dat bij onvolledige verbranding vrijkomt In uitlaatgassen. Verstikking: door zuurstofgebrek bij werk in kleine ruimtes, zoals vaten, tanks, reactievaten en buizen.

 

Werken op hoogte, graafwerk en de verplaatsing van lasten vormen in de bouw de belangrijkste gevaren. Ook hier geldt: geef voorrang aan maatregelen die gevaren aan de bron elimineren of verkleinen en die collectieve bescherming bieden.

 

Werken op hoogte: vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel en overlijden. Denk bij risico’s aan werken op een steiger of platform zonder reling of zonder correct gedragen veiligheidsgordel, zwakke daken en Slecht onderhouden, Gepositioneerde of Gezekerde ladders. Graafwerkzaamheden: Maak een risicoanalyse van het Graafwerk en tref passende voorzorgsmaatregelen. Bepaal waar in de grond kabels en buizen zitten, zorg dat er Voldoende geschikt materiaal is om uitgravingen te verstevigen en zorg dat Dit materiaal veilig kan worden Aangebracht en weggehaald. Lasten verplaatsen: een Goede planning houdt de Noodzaak tot verplaatsen Van materialen zo klein Mogelijk. Zorg dat gekwalificeerde en ervaren Werknemers eventuele Apparatuur opzetten/inrichten en bedienen, en Dat een bevoegd persoon De boel regelmatig Controleert. Algemene organisatie en veilige toegang: zorg dat alle werkplaatsen veilig te bereiken zijn (met wegen, paden, loopplanken, ladders en steigers) en alle materialen veilig zijn opgeslagen.

 

Werkgevers moeten al het nodige doen om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te garanderen. Om ongevallen op het werk te voorkomen is een beheersysteem nodig met procedures voor risicobeoordeling en toezicht.

 

Stap 1: onderken de gevaren. Ga na wat schade kan berokkenen en kijk welke werknemers daaraan bloot kunnen staan.

 

Stap 2: evalueer de risico’s en stel prioriteiten vast. Schat bestaande risico’s in (ernst, waarschijnlijkheid) en rangschik ze in volgorde Van belang.

 

Stap 3: Stel voorzorgsmaatregelen vast. Prioriteit krijgen maatregelen om risico’s weg te nemen of te voorkomen.

 

Stap 4: voer de maatregelen uit. Voer preventieve en beschermingsmaatregelen uit aan de hand van een prioriteitenplan. Geef aan wie wat wanneer doet, wanneer de verschillende taken moeten zijn afgerond en welke middelen beschikbaar zijn voor de invoering van de maatregelen.

 

Stap 5: Controleer en pas uw risicobeoordeling aan. De risicobeoordeling moet regelmatig opnieuw beoordeeld worden op relevantie. Herziening is nodig na duidelijke veranderingen in de organisatie en in aansluiting op de bevindingen van een onderzoek naar een ongeval of bijna-ongeval.

 

Goede inrichting: houd de werkomgeving schoon en netjes, en vloeren en toegangsroutes vrij van obstakels. Verwijder afval regelmatig. Verlichting: zorg voor goede verlichting, verdeel lampen zodanig dat alle vloeroppervlakken even goed verlicht zijn en mogelijke gevaren, versperringen en verontreinigingen zichtbaar zijn. Vloeroppervlakken: moeten geschikt zijn voor het werk dat er wordt uitgevoerd en bestand tegen de olien en chemicalien van productieprocessen. Coatings of een chemische behandeling kunnen bestaande vloeren minder glad maken.

 

Trappen: Trapleuningen, antisliplagen op treden, antislipmarkeringen op de randen van traptreden en goede verlichting kunnen glij- en struikelpartijen op trappen helpen voorkomen. Vloeistoffen op de vloer: geef met waarschuwingstekens aan waar de vloer nat is en zorg voor alternatieve routes.

 

Versperringen: verwijder deze waar mogelijk. Gebruik anders geschikte afscheidingen en waarschuwingen.

 

Losliggende kabels: Plaats apparatuur zo dat er geen kabels of snoeren liggen waar mensen lopen.

 

WEETJES

 

Iedere paar minuten sterft er iemand door een arbeidsongeval of arbeidsziekte.

 

Jaarlijks lopen honderdduizenden werknemers op hun werk letsel op.

 

Mannen hebben vaker ongevallen dan vrouwen.

 

Onder jonge werknemers is het aantal ongevallen veel hoger dan onder ouderen, maar ongevallen onder oudere werknemers hebben vaker een dodelijke afloop.

 

In het midden- en kleinbedrijf is het percentage ongevallen hoger.

 

In bepaalde sectoren, zoals de (land) bouw, komen meer ongevallen voor.

 

Ongevallen die ’s nachts plaatsvinden hebben vaker een dodelijke afloop.

 

Verwondingen en oppervlakkige letsels komen het meest voor.

 

Werknemers die in ploegendienst werken, zijn vaker betrokken bij ongeva llen.

 

 

Werkgevers moeten hun personeel raadplegen over gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en bij de introductie van nieuwe technologieen en producten.

 

Werknemers hebben recht op informatie over de risico’s voor gezondheid en veiligheid, voorzorgsmaatregelen, eerste hulp en procedures in noodgevallen. Alle werknemers moeten weten hoe ze veilig kunnen werken. Besteed extra zorg aan werknemers die meer risico lopen, zoals gehandicapten, jonge en oudere werknemers, vrouwen, migrerende werknemers en werknemers in een onzekere arbeidssituatie. ~

 

Reageer op dit artikel