artikel

PBM-normen in de Benelux

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De NEN-EN 529 is een norm voor keuze, gebruik en onderhoud van ademhalingsbescherming. Voor de leek is dit moeilijk te begrijpen, en daarom wordt daarvoor een toelichting geschreven.

 

Hiervoor worden twee documenten opgesteld. Het eerste gaat uit van te nemen veiligheidsmaatregelen afhankelijk van de levensfase van het gebouw (of ander object), van ontwerp tot gebruik/onderhoud tot sloop. Het tweede gaat uit van de arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die worden ingezet bij werkzaamheden met een valgevaar.

 

Alleen een beschermende jas is niet altijd voldoende om eventuele elektrostatische lading verantwoord af te voeren. De persoon moet bijvoorbeeld ook geaard zijn. De middelen moeten daartoe op elkaar afgestemd worden. Nog beter is het te voorkomen dat iemand uberhaupt opgeladen wordt. Daarvoor bestaat een nogal technisch rapport dat niet praktisch toegankelijk is voor de arbodeskundige. Daarom wordt hiervoor op initiatief vanuit de Benelux een Europese gids opgesteld.

 

Brandweerkleding beschermt tegen brand, maar moet ook warmte verantwoord afVoeren. Initiatieven uit het verleden hebben te weinig hun weerslag gevonden in de normen. Daarom bewandelen we twee wegen. We blijven met TNO sturen om fysiologische eigenschappen van brandweerkleding op de Europese agenda te houden. Dit is nodig voor de volgende herziening van de Europese norm voor brandweerkleding (NEN-EN 469). Ook willen we keuze, gebruik en onderhoud van alle persoonlijke beschermingsmiddelen voor de brandweer in Europees verband opzetten. Momenteel bepalen vooral de fabrikanten wat goed is voor de brandweerlieden. Hun uitgangspunten sluiten niet altijd aan bij die van de gebruikers van de kleding. De ene gebruiker wil meer comfort bij inzet bij een binnenaanval, bij het betreden van een brandend gebouw.

 

De andere wil het liefst eenvoudige en goedkope kleding, bijvoorbeeld bij het blussen op grote afstand. Ook de werkwijze verschilt van land tot land. Het zal niet meevallen om een norm op te stellen die overal rekening mee houdt. Daarom kozen we voor twee verschillende initiatieven met de bedoeling dat die elkaar de raakvlakken laten zien. De sterkere en goed gefundeerde input van de eindgebruiker zet de lobby voor meer innovatie in de Europese norm kracht bij.

 

Voor de politie en particuliere bewakingsdiensten is bescherming tegen vuurwapens, slag- en steekwapens van groot belang. Europese normen die op dat punt waren vastgelopen, hebben door een initiatief vanuit Nederland, Belgie, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk tot een nieuwe start geleid. Daarbij is Nederland vooral gefocust op een praktische invulling van de ergonomie, met dank aan TNO.

 

De Europese norm NEN-EN 458 voor gehoorbescherming kan alleen gebruikt worden met een geluidsmeting op de werkplek. Daar is een norm voor. NEN 3418. Deze twee documenten kunnen beter op elkaar aansluiten.

 

Dit is een initiatief dat nog in de kinderschoenen staat. Het internationale document NPR-CEN-ISO/TR 18690 is weinig praktisch. Nederland wil een meer praktische invulling. De werkgroepen ‘Voet- en beenbescherming’ en ‘Keuze, gebruik, onderhoud en beheer PBM’ gaan daarmee aan de slag.

 

De aanschaf van PBM’s in aanbestedingsprocedures is nog geen project, maar wel een belangrijke optie. Een aanbesteding gaat in stapjes waarin de belanghebbenden overleg voeren. Daarom is een gemeenschappelijke basis bijzonder handig. Dat houdt een keuzesystematiek in, en de mogelijkheden om naar normen te verwijzen. Dit kan wanneer de grotendeels technische productnormen meerdere opties bevatten waaruit de aanbesteder kan kiezen. En ook wanneer er afstemming is met de betrokken gebruikers en de begeleiding tijdens het gebruik. De bedoeling is om persoonlijke beschermingsmiddelen duurzaam te gebruiken.

 

Voordelige bescherrningsmiddelen voldoen niet altijd en moeten snel vervangen worden. Daarom bevelen wij een gerichte systematiek aan. Dat is misschien duurder in aanschaf, maar biedt een effectievere bescherming en minder onderhoud. Iedere euro die wordt besteed aan schijnveiligheid, is weggegooid geld. Door het proces van het gebruik en onderhoud te monitoren, worden gebreken eerder opgespoord en zo wordt het gewenste veiligheidsniveau gehandhaafd. Duurzaamheid en veiligheid gaan dan hand in hand.

 

Dat kan door het aankoopproces gerichter te faciliteren. Daartoe bestaat een stappenplan voor een veiligheidssystematiek bij aanschaf en gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen . Ook is het belangrijk om gebruikers bij dit proces te betrekken, rechtstreeks of via het medezeggenschapsorgaan. Bij aanbestedingen hebben we te maken met grote organisaties, langlopende contracten en vaak een grote afstand tussen degene die de aanbesteding uitschrijft en de eindgebruiker op de werkvloer.

 

Met de ervaring in de begeleiding van NEN en de ETCP (European Tender Consultancy Partners) overwegen we om een norm op te stellen die dit proces kan stroomlijnen.

 

Voor meer informatie: www.nen.nl, Steven.vandenninne@nen.nl

 

Reageer op dit artikel