artikel

Poetsen is niet genoeg

Persoonlijke beschermingsmiddelen

En niet zonder reden. Dankzij onderhoud blijven beschermingsmiddelen functioneren zoals de fabrikant het had bedoeld en blijft de gebruiker dus beschermd. Onderhoud is ook een manier om invulling te geven aan de eisen van de Arbowet – de documentatie van het onderhoud maakt onderdeel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met een onderhoudsprogramma, inclusief de documentatie, geeft een werkgever ook blijk van het naleven van de beheersmaatregelenstrategie van de overheid. Hij zal ermee laten zien dat hij zich conformeert aan de laatste stand der techniek voor het ‘up-to-date’ houden van de veiligheidsproducten.

 

Qua onderhoud kunnen we drie soorten ademhalingsbescherming onderscheiden: onderhoudsvrije, onderhoudsarme en duurzame producten met een serieus plan van aanpak voor onderhoud.

 

» Onderhoudsvrije maskers.

 

Hiervoor bestaan geen reserveonderdelen. Deze maskers hebben een beperkte levensduur en worden eenmalig of slechts een paar maal gebruikt. Zodra het product op is, wordt het verwijderd en vervangen. Door het ontbreken van onderhoud levert gebruik tijdwinst op. Tevens bestaat de garantie dat het vervangende PBM van een zelfde kwaliteit is. De maskers uit deze categorie bedekken neus, mond en kin.

 

» Onderhoudsarme maskers.

 

Voor deze PBM’s is slechts een beperkte hoeveelheid reserveonderdelen voorhanden. Ze worden bijvoorbeeld in situaties gebruikt die erg vervuilend zijn, of door tijdelijk personeel. Omdat de filters verwisselbaar zijn, kunnen ze worden ingezet tegen verschillende soorten risico. De inzet van onderhoudsarme PBM’s legt een bescheiden beslag op de voorraadstrategie en magazijnruimte. In deze categorie vinden we half- en volgelaatsmaskers.

 

» Duurzame maskers.

 

Vele, zo niet alle onderdelen zijn voorhanden voor het onderhoud van duurzame maskers met een serieus plan van aanpak voor het onderhoud. Deze PBM’s worden normaal uitgereikt op de persoon, maar kunnen bij een goed schoonmaak/onderhoudsprogramma steeds rouleren. De mate van onderhoud hangt af van de gebruiksintensiteit. Ook bij dit soort maskers zijn de filters te vervangen en zijn verschillende filtercombinaties mogelijk. In deze categorie treffen we half- en volgelaatsmaskers aan. Behalve deze maskers en verschillende filters krijgen we bij andere systemen ook te maken met opladers, batterijen, slangen enzovoort.

 

Verwacht niet dat elk type veiligheidsproduct in deze drie verschillende uitvoeringsvormen te verkrijgen is. De kwaliteit van de soorten PBM’s staat niet ter discussie. Elke soort verschaft exact hetzelfde niveau van veiligheid. De behoeften uit de praktijk bepalen welk van de drie verschillende opties wordt gebruikt.

 

Inmiddels hebben we een nieuwe, vereenvoudigde Arbowet. Ook volgens de nieuwe regels moet de werkgever kunnen aantonen dat hij alles in het werk gesteld heeft om zijn werknemers zo goed mogelijk te informeren en te voorzien van de nodige hulpmiddelen om het werk volgens de stand der techniek uit te voeren. De Europese richtlijn 89/656, ook wel de gebruikersrichtlijn genoemd, geeft specifieke aanwijzingen aan werkgevers over training, opleiding en informatie betreffende de aanwezige risico’s op de werkplek en de veilige benadering naar de werknemers. Deze richtlijn is opgenomen in de Arbowet.

 

Om aan te kunnen tonen dat het onderhoud van de PBM’s volgens de stand der techniek is uitgevoerd, is het aan te bevelen om het totale gamma aan gebruikte PBM’s te documenteren. Dat maakt het ook eenvoudig om te zien welke producten onderhoud nodig hebben en met welke frequentie het onderhoud dient plaats te vinden. Die informatie is terug te vinden in de gebruiksinstructies van PBM’s, waarin de fabrikanten aanwijzingen geven voor zaken als het preventieve onderhoud, het gebruik van schoonmaakmiddelen, het vervangen van bepaalde onderdelen, enzovoort.

 

Het documenteren van alle gegevens lijkt een hele klus. Documentatie in een logboek is inderdaad zeer bewerkelijk. Met moderne hulpmiddelen wordt het werk al een stuk lichter. Gebruik van unieke barcodes per PBM of een ‘radio frequency identifier’ (RFID) maakt het stukken eenvoudiger om informatie in te voeren. Deze systemen bestaan, maar worden nog niet veel toegepast voor dit soort applicaties.

 

Onderhoud moet zeker niet worden gezien als een last. Het niet-uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud wordt pas echt lastig als het fout gaat. Daarom levert preventief onderhoud een bij drage aan het kwaliteitsprogramma en helpt het om nodeloze onkosten te besparen, zoals het uitvallen van menskracht en het niet-nakomen van de gewenste leverdata naar uw klanten. En ‘last but not least’: wat denkt u van uw juridische positie, mocht blijken dat achterstallig onderhoud de oorzaak is van een bedrijfsongeval? PBM-onderhoud is en blijft noodzakelijk, voorkomt verkeerde verrassingen en draagt bij aan de continuiteit van de bedrijfsvoering.

 

ONDERHOUDS-CHECKLIJST MASKERS

 

Aandachtspunten zijn:

 

1. Het masker moet schoon en onbeschadigd zijn.

 

2 Banden, gespen, hoofdbanden en sluitingen moeten aanwezig en onbeschadigd zijn.

 

3. De bevestiging v/d banden moet in orde zijn, en de banden mogen niet losschieten.

 

4. Filteraansluitingen, schroef of bayonet, moeten in goede staat/onbeschadigd zijn. 5. Controleer de aanwezigheid en de status van de afsluitringen indien aanwezig.

 

6. Filterhouders van maskers moeten onbeschadigd en goed geplaatst zijn.

 

7. De filterhouder moet, indien van toepassing, een goede rubber pakking bevatten.

 

8. Check op aanwezigheid inademventielen ( 1 of 2 stuks).

 

9. Inademventielzittingen moeten schoon, vlak en onbeschadigd zijn.

 

10. Het uitademventieldeksel moet goed gesloten zijn.

 

11. Het uitademventielhuis moet goed geplaatst en onbeschadigd zijn.

 

12. Het uitademventiel moet schoon, onbeschadigd / vlak tegen de zitting geplaatst zijn.

 

13. Half- en volgelaatsmaskers mogen geen vervorming vertonen.

 

14. Het randaansluitingsgedeelte moet onbeschadigd zijn, het rubber mag geen beschadigingen vertonen.

 

15. Controleer het venster bij volgelaatsmaskers op beschadigingen.

 

Vervang spreekmembranen volgens de door de fabrikant verstrekte onderhoudsgegevens. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing voor nuttige en noodzakelijke onderhoudstips.

 

 

Reageer op dit artikel