artikel

Pubers in de RI&E

RIE

Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor kinderen van onder de 18 jaar – en met reden. Jongeren zijn lichamelijk en geestelijk nog volop in ontwikkeling en bovendien hebben ze meestal weinig werkervaring. Die twee factoren samen maken dat ze gevaren vaak moeilijk in kunnen schatten. Bovendien: als ze met incidenten worden geconfronteerd, laten die vaak diepe sporen na. Want jongeren zijn psychisch meestal minder weerbaar.

Helaas houden werkgevers zich niet altijd aan de wet. Daardoor kan het bijvoorbeeld gebeuren dat 15-jarige medewerkers al kassawerkzaamheden verrichten. Of – nog erger – dat sommige jongeren beneden de 16  jaar rondrijden op tractoren. Hierdoor vallen jaarlijks nog 3 tot 5 dodelijke slachtoffers.

Vaak zijn werkgevers zich er niet bewust dat ze de wet overtreden. Daarom krijgt u hieronder een overzicht van de belangrijkste regels.

Onder de 13 jaar
De hoofdregel is dat deze kinderen niet mogen werken – vanwege het verbod op kinderarbeid. Wel mogen ze meewerken aan een uitvoering: in een modeshow lopen, toneelspelen of meespelen in een film of reclamespotje.

Hiervoor gelden twee voorwaarden:

 

 • Het mag alleen met toestemming van de Arbeidsinspectie.
 • Kinderen moeten zowel voor, tijdens als na de voorstelling door een deskundige worden begeleid.

13 en 14 jaar
Een kind  van 13 of 14 jaar mag licht werk doen van niet-industriele aard, zoals:

 • oppassen bij familie/kennissen,
 • folders verspreiden (maar geen kranten!),
 • licht huishoudelijk werk,
 • helpen op een boerderij of manege,
 • groente en fruit plukken (mits deze niet net bespoten zijn met bestrijdingsmiddelen),
 • helpen in een winkel.

Wat niet mag:

 

 • arbeid verrichten waarbij de jongere blootgesteld kan worden aan psychosociale arbeidsbelasting,
 • werkzaamheden waarbij niet in gevarieerde houdingen kan worden gewerkt,
 • werkzaamheden waarbij lasten van tien kilogram of meer moet worden getild,
 • werkzaamheden waarbij voorwerpen moeten worden verplaatst (duwen of trekken) waarbij meer dan twintig kilogram aan kracht nodig is,
 • arbeid waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden,
 • werk met planten binnen een periode van veertien dagen nadat er gewasbeschermingsmiddelen of biociden op zijn gebruikt, tenzij uit de toelatingsbeschikking blijkt dat van deze termijn (voor jongeren) afgeweken kan worden.

15 jaar
Medewerkers van 15 jaar krijgen iets meer armslag. Zo mogen ze ook ochtend- en avondkranten bezorgen. Aan de ochtendkrant zit echter wel de voorwaarde vast dat de werkgever een speciale bezorgovereenkomst afsluit met de medewerker, die ondertekend is door een van de ouders of verzorgers.

Maar ook voor deze leeftijdscategorie geldt er een lijst van verboden werkzaamheden:

 • Werkzaamheden met gevaarlijke stoffen.
 • Werkzaamheden met biologische agentia van categorie 3 of 4.
 • Werkzaamheden aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een gevaarlijke stof of een biologisch agens van categorie 3 of 4.
 • Duikarbeid.
 • Werkzaamheden met toestellen die schadelijke, niet-ioniserende magnetische stralen kunnen uitzenden.
 • Werkzaamheden op een arbeidsplaats waar het equivalent geluidniveau hoger is dan 85dB (A).
 • Werkzaamheden waarbij blootsteling plaats vindt aan schadelijke trillingen.
 • Werkzaamheden waarbij gevaar bestaat op instortingen.
 • Werkzaamheden aan of nabij hoogspanningsinstallaties.
 • Werkzaamheden met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen, opgeloste gassen of door sterke temperatuurverlaging gemaakte gassen.
 • Het besturen van een trekker en het in rechtsreeks verband daarmee aan- en afkoppelen van aanhangwagens.
 • Werkzaamheden met giftige, wilde of andere gevaarlijke dieren.
 • Werkzaamheden gebaseerd op stukloon.
 • Werkzaamheden waarbij de arbeid het tempo bepaalt en de werknemer hier geen invloed op kan uitoefen.
 • Industrieel slachten van dieren.

 

16 en 17-jarigen
Kinderen van 16 en 17 jaar mogen alle vormen van arbeid verrichten, behalve werkzaamheden met giftige stoffen.  Dat betekent dat ze ook de werkzaamheden hierboven – die verboden waren voor 15-jarigen – mogen uitvoeren. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt onder deskundig toezicht, dat toereikend is om specifieke gevaren te voorkomen. Een 16-jarige mag dus koeien slachten – onder supervisie.

Preventie
Hoe kunt u ongelukken met jongeren voorkomen? Allereerst is het verstandig om te inventariseren met hoeveel vakantiewerkers u te maken krijgt. Vervolgens moet  die informatie worden opgenomen in de RI&E – waarin ook staat om welke werkzaamheden het gaat en welke tijden de werkzaamheden worden verricht. Ten slotte legt u in het plan van aanpak vast hoe u ervoor zorgt dat de jonge medewerkers veilig en gezond kunnen werken.

Een ander instrument is voorlichting. Jongeren krijgen van  de werkgever te horen met welke risico’s ze te maken krijgen en hoe zij veilig en gezond kunnen werken. Voor 13-, 14- en 15-jarige medewerkers geldt dat ook de ouders of verzorgers deze informatie moeten ontvangen.

Om aan te kunnen tonen dat de jonge medewerker aan de Arbeidstijdenwet voldoet, houdt de werkgever een adequate registratie bij van de gewerkte uren. Hierin staan de begin- en eindtijden van de werknemer en ook de periodes waarin pauze is genomen.

Een waarschuwing tot slot: Gezien het grote aantal vakantiekrachten zullen er tijdens de zomermaanden veel inspecties plaatsvinden.

Bronnen:

www.arbeidsinspectie.nl
www.arboportaal.nl

 

Reageer op dit artikel