artikel

Eis onvoldoende onderbouwd

Veilig werken

In mei 2008 legt de Arbeidsinspectie voor de overtreding een boete op van 6.750 euro. Ook hiertegen maakt de werkgever bezwaar en hij schakelt tevens de voorzieningenrechter in. Zeker gezien de benodigde investeringen vindt hij de eis van de inspectie niet rechtmatig.
De rechter stelt vast dat DME sinds maart 2006 is geclassificeerd als kankerverwekkende stof. Volgens artikel 4.1b Arbobesluit moet een werkgever zijn werknemers daar doeltreffend tegen beschermen.
Maar een eis van de Arbeidsinspectie moet wel technisch uitvoerbaar zijn, zonder dat bedrijfseconomische overwegingen daarbij een rol spelen. Onder ‘technisch uitvoerbaar’ wordt verstaan: met de inzet van de geschikte technieken. Het gaat dan om technieken die operationeel verkrijgbaar zijn en tot een betere bescherming van de werknemers leiden. De rechter stelt vast dat het gestelde in de eis technisch uitvoerbaar is. Volgens de minister zou de verlengde termijn voor de nodige aanpassingen redelijk zijn, omdat al sinds 1995 bekend is dat DME kankerverwekkend is en de werkgever in elk geval sinds mei 2006 weet dat maatregelen noodzakelijk zijn.
Als de vertraging het gevolg is van technische belemmeringen, kan de werkgever intussen andere maatregelen nemen. Maar de rechter is van mening dat de bekendheid niet mede van belang is voor het bepalen van de lengte van de begunstigingstermijn. Pas met het opleggen van een eis is er sprake van een overtreding die door het treffen van maatregelen moet worden opgeheven. En ook pas dan gaat de termijn lopen die gelet op de omstandigheden van het geval redelijk moet zijn.
De minister is daarbij in de onderbouwing van zijn standpunt voorbijgegaan aan de bezwaren van de werkgever dat het onmogelijk is om binnen de gestelde tijd laad- en losperrons aan te brengen of de wagens binnen te verplaatsen door voertuigen met alternatieve energie. Hij is ook niet ingegaan op de moeilijke verkrijgbaarheid van roetfilters voor de Euronorm 2 en 3 bedrijfswagens. Er is slechts overwogen dat voor zover vertraging het gevolg is van technische belemmeringen er nog andere maatregelen mogelijk zijn. Maar de minister heeft niet aangegeven wat voor maatregelen dat konden zijn.
Het beroep wordt gegrond verklaard. De minister zal een nieuw besluit moeten nemen.

Reageer op dit artikel