artikel

Hand in machine met CE-markering

Veilig werken

De Arbeidsinspectie legt een boete op van 10.800 euro.
Bezwaar is vergeefs en de werkgever gaat in beroep bij de rechter. De machine was voorzien van een CE-markering en vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming, conform artikel 5, eerste lid, Machinerichtlijn. Als de daarbij behorende voorschriften worden opgevolgd, mag je aannemen dat de draaiende delen weinig gevaar opleveren.

Maar de rechtbank is van oordeel dat de bevindingen van de Arbeidsinspectie deze aanname weerleggen. De tandwielen waren eenvoudig te bereiken, tussen de bedieningsplaats en de trommel was geen beveiligingsinrichting en de schakelaar hoefde niet vastgehouden te worden als de trommel draaide. De aandrijftandwielen konden eenvoudig met de hand worden bereikt. Daarmee is artikel 7.7, eerste lid, Arbobesluit overtreden.

Als de werkgever vindt dat dit hem niet verweten kan worden, dan is hij er niet in geslaagd dit aannemelijk maken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat de bepalingen van het Arbobesluit worden nageleefd. Dat de Arbodienst het gevaar tijdens de risico-inventarisatie niet heeft onderkend, doet daar niets aan af. Hij had het knelgevaar dat duidelijk zichtbaar was, kunnen en moeten constateren. Ook de CE-markering ontslaat de werkgever niet van zijn algemene zorg- en onderzoeksverplichting met betrekking tot de machine.

Volgens de werkgever is de boete in strijd met de Machinerichtlijn. Maar, zo stelt de rechtbank, die richt zich op de fabrikant en de importeur om handelsbelemmeringen te voorkomen. Er kunnen dan nog steeds op nationaal niveau aanvullende voorschriften bestaan over het veilige gebruik van nieuw in gebruik genomen machines, mits dat niet leidt tot (nieuwe) producteisen. Die voorschriften staan in het Arbobesluit. Ten slotte acht de rechtbank het niet aannemelijk dat de werknemer instructies had gekregen en tegen de instructies heeft gehandeld, zeker nu de bedieningsinstructie van de trommel ontbrak. De boete is daarom terecht en het beroep wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel