artikel

Klachten door rook op werkplek?

Veilig werken

Begin juli 2000 valt zij uit met hardnekkige benauwdheidsklachten. Later raakt zij volledig arbeidsongeschikt en de arbeidsovereenkomst wordt met toestemming van het CWI in april 2003 opgezegd. Er is sprake van een medische voorgeschiedenis: de secretaresse is sinds 1984 onder behandeling van een longarts vanwege luchtwegproblemen (astma en chronische bronchitis) en kampt daarnaast met allergieen. De vrouw stelt haar werkgever aansprakelijk voor haar gezondheidsklachten. Kantonrechter en gerechtshof wijzen de vordering toe. Het gerechtshof heeft een longarts benoemd om het causale verband tussen de klachten en de werkzaamheden te onderzoeken.

Hij concludeert onder meer dat de kans dat de vrouw extra gezondheidsklachten heeft gekregen door de blootstelling aan sigarettenrook op het werk hoog is en kan worden geschat op 80-100 procent. Maar de kans dat haar gezondheidsklachten in dezelfde periode zouden zijn verergerd zonder blootstelling aan rook op de werkplek acht de deskundige net zo groot.

Het hof oordeelt op deze basis dat de kans dat de blootstelling aan de sigarettenrook tot verergering van de gezondheidsklachten van de vrouw heeft geleid, even groot is als de kans dat andere, niet aan het werk te relateren factoren de verergering van de klachten kunnen verklaren. Het hof stelt daarom de werkgever voor 50 procent aansprakelijk voor de schade, mede omdat hij er niet in is geslaagd aan te tonen dat hij zijn zorgplicht op grond van art. 7:658 BW is nagekomen.

Het ziekenhuis gaat in cassatie en voert aan dat de verergering van de gezondheidsklachten niet het gevolg is van de blootstelling aan tabaksrook, maar eigen is aan (het verloop van) de ziekte zelf. De Hoge Raad meent dat het oordeel van de deskundige van feitelijke aard is en daarom in cassatie niet op zijn juistheid kan worden onderzocht. Maar de Raad vindt het oordeel van het hof – in het licht van het deskundigenrapport en van wat door de partijen naar aanleiding daarvan naar voren is gebracht – niet onbegrijpelijk. De vraag naar de (ook in de tijd gemeten) omvang van de geleden schade als gevolg van het roken op de werkplek moet in een schadestaatprocedure aan de orde komen en kan niet tot cassatie leiden. Het beroep wordt verworpen.

Reageer op dit artikel