artikel

Minder inspecties, meer effect

Veilig werken

Auteurs: Simone Dekker-Steehouwer, Ronald Schipper

 

Na invoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) ’99 duurde het enige jaren voordat de verplichte samenwerking tussen Bevoegd Gezag, brandweer en Arbeidsinspectie tijdens de inspecties op deze wetgeving goed vorm kreeg. Sinds 2007 is de samenwerking echter gemeengoed. Om de kwaliteit van de inspecties te verbeteren is er een landelijk ondersteunende organisatie opgericht, het LAT BRZO. Er zijn landelijke afspraken vastgelegd en opleidingen georganiseerd. De inspecties worden volgens een landelijke methodiek uitgevoerd. Alle inspanningen hebben tot doel effectievere inspecties uit te voeren die in verhouding staan tot de risico’s van bedrijven en bij te dragen tot een veiliger Nederland.

 

Aan het eind van het inspectiebezoek koppelt het overheidsteam de inspectiebevindingen aan het bedrijf terug. Op basis hiervan kan het bedrijf dan maatregelen nemen en hoeft het niet te wachten tot het inspectierapport op de mat ligt. Het rapport wordt door de overheidspartners gezamenlijk opgesteld. Dit voorkomt eventuele interpretatieverschillen in waarneming. Een nadeel van afstemming tussen verschillende overheden is dat het bedrijf niet binnen een maand het uiteindelijke rapport in huis heeft. De overheid streeft ernaar binnen een termijn van acht weken het uiteindelijke inspectierapport aan het bedrijf toe te zenden.

 

De overheidspartners werken overigens niet altijd samen. Als tekortkomingen worden geconstateerd, kan een handhavingstraject volgen. In tegenstelling tot het reguliere toezicht worden bij een handhavingstraject door de verschillende overheden apart van elkaar (her)inspecties uitgevoerd. Hierdoor kan de inspectielast voor het bedrijf alsnog flink toenemen.

 

De structuur is meer gestroomlijnd en geeft een betere invulling aan de uitvoering van het toezicht bij bedrijven. Regionaal ontwikkelden de inspectiediensten en het LAT diverse producten, die het LAT vervolgens landelijk aanbiedt. Voorbeelden zijn de website, http://www.brzo99.nl/, in beheer bij Senter Novem; de werkwijzer, met uniforme inspectieprocedures; de Nieuwe Inspectie Methodiek (NIM) waarop alle betrokken inspecteurs zijn opgeleid. Alle producten die te vinden zijn op de website, zijn door de gebruikers zelf ontwikkeld. Hierdoor worden de praktijkmethoden door de inspecteurs goed gebruikt.

 

De samenwerking tussen de diensten is zeker een verbetering voor bedrijven. Zij krijgen te maken met professionelere inspectieteams en uniformere inspectiewijzen in het land. Ook is het duidelijker waarop en wanneer ze geinspecteerd worden. Voor de inspecteurs is er ook veel verbeterd door de samenwerking. Er is meer onderlinge uitwisseling, meer kennisoverdracht, en uniforme inspecties bij verschillende vestigingen van hetzelfde bedrijf.

Reageer op dit artikel