artikel

Per abuis een verkeerde conclusie

Veilig werken

Op 7 december 2006 schrijft de bedrijfsarts van de arbodienst aan de werkgever dat hij een werknemer, die sinds 15 maart 2005 arbeidsongeschikt was, nog steeds geheel arbeidsongeschikt acht. Op 26 januari 2007 laat de bedrijfsarts de werkgever weten dat de brief van 7 december niet klopte met het oordeel dat hij de dag ervoor – dus op 6 december 2006 – had opgesteld, namelijk dat de werknemer niet meer volledig arbeidsongeschikt was en met andere, aangepaste werkzaamheden kon starten. Door een copy-past fout was in de brief van 7 december per abuis de conclusie uit een andere brief overgenomen.

Het UWV verlengt echter op 2 februari 2007 de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, omdat die vanaf december 2006 niets aan re-integratie heeft gedaan, terwijl daar wel mogelijkheden voor waren. De werkgever stelt de arbodienst voor de schade aansprakelijk en wil vergoeding van ruim 17.000 euro bruto aan loon en vergoeding van diverse kosten. De arbodienst erkent dat de brief van 7 december fout was, maar betwist dat zij volledig aansprakelijk is voor de schade die de werkgever heeft geleden.

De rechtbank stelt voorop dat vaststaat dat de arbodienst met de onjuiste mededeling in de brief van 7 december 2006 is tekortgeschoten in het nakomen van de overeenkomst. Als de conclusie in die brief anders was geweest, was de werkgever begonnen met de re-integratieactiviteiten. Door deze tekortkoming heeft het UWV een loonsanctie opgelegd. Dat staat los van het feit dat de werkgever sinds 1 januari 2007 een nieuwe arbodienst heeft aangetrokken. Die is immers uitgegaan van het advies van de vorige arbodienst van 7 december 2006 en mocht dat ook doen. De werkgever kan niet worden verweten dat hij op het advies van zijn arbodienst is afgegaan. Die had hij nu juist ingeschakeld om te adviseren over de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers.

De rechtbank verwerpt het beroep van de arbodienst op het exoneratiebeding in de algemene voorwaarden. Dit beroep is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, omdat er sprake is van grove schuld van de kant van de arbodienst. Om het juiste schadebedrag vast te kunnen stellen, vraagt de rechtbank de werkgever nog nadere inlichtingen.

 

Reageer op dit artikel