artikel

Ruimte voor maatwerk

Veilig werken

Auteur: Frans de Kruif

 

Voor 2007 waren de bepalingen over BHV redelijk concreet vastgelegd in Arbowet, Arbobesluit en Arbobeleidsregel; de nieuwe Arbowet bepaalt niet veel meer dan dat iedere werkgever zijn bedrijfshulpverlening adequaat moet organiseren. De Memorie van Toelichting van de wetswijziging van 2007 licht toe dat BHV een kwestie van maatwerk is en moet worden afgeleid van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit is een kans om de BHV-inzet beter af te stemmen op de daadwerkelijke risico’s in een bedrijf.

Tot nu toe lijken in veel bedrijven de 1-op-50-regel en de opleidingseis uit de oude wet nog leidend, terwijl het maar zeer de vraag is of de BHV-inzet daarmee voldoende gedekt is. Dat zal in een timmerfabriek, verzekeringskantoor of zwembad heel verschillend zijn en is mede ook afhankelijk van andere ‘maatgevende factoren’ in het bedrijf (brandveiligheid, verdiepingen, bezoekers, niet-zelfredzamen).

Voortaan moeten in de RI&E de daadwerkelijke brand- en ongevalrisico’s in kaart gebracht  worden en de ‘maatgevende factoren’ worden geinventariseerd. Zo heeft een kinderdagverblijf andere zorgen bij calamiteiten dan een industrieel bedrijf. Zeker in grotere bedrijven kan het vervolgens heel nuttig zijn een aantal scenario’s uit te werken: wat voor soort ongevallen kunnen voorkomen, wat kan er dan gaan gebeuren, hoeveel BHV’ers zijn er nodig, et cetera?

Omdat de BHV-bepalingen in de wet zijn omgezet in louter ‘doelvoorschriften’, is er des te meer reden om in de arbocatalogus nadere afspraken te maken over de feitelijke invulling daarvan. Eind mei is een handreiking verschenen over bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid om opstellers van een arbocatalogus te ondersteunen bij het maken van afspraken over BHV. In de arbocatalogus kunnen die afspraken ook specifiek voor een branche worden gemaakt, aangevuld met praktische adviezen. Zo kan de detailhandel rekening houden met de aanwezigheid van winkelend publiek en met samenwerkingsmogelijkheden in het winkelcentrum.

De handreikingen BHV en Zwangerschap & arbeid zijn te downloaden van de website van de Stichting van de Arbeid.

Reageer op dit artikel