artikel

Ambtenaar in de houdgreep

Veilig werken

 Daarna is de stoel waarop deze zat achterover gekanteld, waardoor de stoel enige tijd op twee poten stond en de man met zijn volle gewicht aan zijn nek in de armen van de collega bleef hangen. Hij stelt zowel zijn collega als de gemeente aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van die greep.

 

De rechtbank vindt dat de gemeente op grond van art. 6:170 BW aansprakelijk is voor de fout van de collega. (art. 7:170 BW stelt de werkgever aansprakelijk voor de daden van een ondergeschikte). In hoger beroep oordeelde het hof dat de gemeente niet aansprakelijk was en heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd. Nu gaat de werknemer in beroep.

 

De Hoge Raad vindt dat aan de hand van alle omstandigheden moet worden onderzocht of tussen de fout van de betrokken werknemer en diens werk in dienstbetrekking een zodanig verband bestaat dat zijn werkgever aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade. Het hof heeft zich beperkt tot beantwoording van de vraag of de kans op de fout is vergroot door een opdracht aan de werknemer tot het verrichten van een ‘bepaalde taak’. Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het hof daarmee ten onrechte nagelaten om naar de omstandigheden te kijken, die wellicht bij het verrichten van de taak de kans op de fout zouden vergroten.

 

Verder had de werknemer als benadeelde het recht om zijn vordering tegen de gemeente wegens onrechtmatig handelen van haar ondergeschikte voor te leggen aan de burgerlijke rechter, nadat de gemeente liet weten geen aansprakelijkheid te erkennen. Dat hij mogelijkerwijs als ambtenaar ook de bestuursrechtelijke weg had kunnen volgen, maakt dat niet anders, omdat de bestuursrechter (nog) geen oordeel over de gevorderde schadevergoeding heeft gegeven.

Reageer op dit artikel