artikel

Een strenge rederij

Veilig werken

De werknemers vorderen in een kort geding opheffing van de schorsing, ongedaan maken van de degradatie en betaling van achterstallig salaris. De voorzieningenrechter stelt vast dat de werkgever een nieuw alcohol- en drugsbeleid heeft vastgesteld dat op belangrijke punten afwijkt van het oude. Zo staat er nu dat werknemers verplicht kunnen worden een urinetest te ondergaan en krijgt de werkgever de bevoegdheid om privebezittingen en (scheeps)hutten te mogen doorzoeken.

 

Volgens de voorzieningenrechter moet het afnemen van een urinetest als ingrijpend worden beschouwd, zeker als uit een urinemonster meer blijkt dan het feit of iemand alcohol of drugs heeft gebruikt. Het mogen controleren van privebezittingen en hutten maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Zo’n inbreuk is alleen toegestaan als daarvoor een wettelijke basis is. Die mogelijkheid geeft het Wetboek van Koophandel onder bepaalde omstandigheden en in zeer beperkte mate voor de kapitein van een schip, maar niet voor de werkgever als zodanig.

 

Gezien deze inbreuken had de werkgever het gewijzigde beleid eerst moeten voorleggen aan het personeel. Vooral omdat de werkgever, ondanks het aantal van zeshonderd werknemers, geen ondernemingsraad heeft ingesteld, wat voor een bedrijf van die omvang wel verplicht is. De werkgever heeft niet aangetoond dat er enige vorm van inspraak is geweest. Het nieuwe beleid is per e-mail van 30 januari 2009 aangekondigd en was vanaf 2 februari 2009 van kracht. De werknemers konden slechts vragen stellen en werden dan verwezen naar een FAQ-lijst.

 

De rechter is daarom van oordeel dat de werkgever niet gerechtigd was om de werknemers te schorsen en/of te degraderen en/of loon in te houden. De werkgever wordt opgedragen die maatregelen in te trekken en de gevolgen ongedaan te maken.

 

Reageer op dit artikel