artikel

Lerares gewond door bal

Veilig werken

De vrouw loopt letsel op en vordert vergoeding van haar schade. Zij baseert dit op schending van de zorgplicht van de werkgever (art. 7:658 BW). Die heeft niet de maatregelen getroffen en aanwijzingen verstrekt die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat zij bij de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt. Zij moest immers als enige pleinwacht toezicht houden op ongeveer 120 kinderen.

 

Er was sprake van een druk en onoverzichtelijk plein, waardoor voldoende toezicht niet mogelijk was. De regels over al dan niet voetballen waren onduidelijk en werden niet gehandhaafd. Ook stonden er geen sancties op overtreding van dit verbod. Daardoor was het voor de kinderen onduidelijk wat wel en niet was toegestaan. Er waren al eerder incidenten geweest met letsel als gevolg. Een verbod had daarom voor de hand gelegen.

 

De kantonrechter gaat ervan uit dat er sprake is van enige aansprakelijkheid van de werkgever, mede omdat de vrouw schade heeft ondervonden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Vaststaat dat de vrouw tijdens het voorval de enige leerkracht was die toezicht hield op ruim honderd leerlingen.

 

De binnenschoolse opvang gaat uit van een norm van een toezichthouder op 15 tot 20 kinderen. Toen het misging, heeft de vrouw wel adequaat opgetreden. Daarom vindt de rechter dat de werkgever niet die maatregelen heeft getroffen die nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De vordering wordt toegewezen.

 

Reageer op dit artikel