artikel

Val van schommel in attractiepark

Veilig werken

Als gevolg van dit ongeval heeft de bezoeker een dwarslaesie opgelopen, waarbij zijn onderlichaam vanaf zijn navel verlamd is. Hij vordert op basis van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek vergoeding van zowel de materiele als de immateriele schade. De schommel had een gevaar van beklemming, waardoor niet is voldaan aan art. 15 lid 1 Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. De kantonrechter heeft de vordering toegewezen omdat de schommel, gezien de wijze van installatie, een bijzonder gevaar oplevert voor de gezondheid van personen, welk gevaar zich ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt.

 

Het attractiepark gaat in beroep. Het hof is het eens met het oordeel van de rechtbank. Art. 4 Besluit Warenwetbesluit speeltoestellen geeft een algemene veiligheidseis: het toestel mag bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van personen. Met redelijkerwijs wordt gedoeld op ‘een gebruik dat verder gaat dan gebruik volgens de gebruiksaanwijzing’. Er moet rekening worden gehouden ‘met gedrag van het publiek dat in de praktijk kan worden waargenomen, bijvoorbeeld het spelgedrag van kinderen’. Het beroep op eigen schuld wordt dan ook verworpen, omdat het gedrag van het slachtoffer niet als excessief risicovol is aan te merken.

 

Het betoog dat het risico van beklemming onvoorzienbaar was, omdat het slachtoffer op een niet voor de hand liggende manier is gevallen, te weten in het verlengde van de schommelrichting en niet in een keer op de grond, wordt verworpen. Het attractiepark had, gezien eerdere inspectierapporten, kunnen en moeten voorzien dat iemand in de schommelrichting zou vallen en dan door de schommel geraakt kon worden. Ten overvloede wijst het hof erop dat een maand voor dit ongeval een negenjarige jongen met dezelfde schommel een zelfde soort ongeval had, waarbij ook hij ernstig letsel heeft opgelopen. (Rb ’s-Gravenhage 28 maart 2007, VR 2008, 153). Er zijn geen maatregelen genomen om de mogelijk zeer ernstige gevolgen van een val te voorkomen of aanzienlijk te beperken.

Het beroep wordt verworpen.

 

Reageer op dit artikel