artikel

Agressie te lijf

Veilig werken

Strategie

Er zijn verschillende theoretische modellen om agressie en geweld aan te pakken. Een ervan wordt ontleend aan de ‘arbeidshygienische strategie.’ Het bedrijf probeert in eerste instantie om het risico te voorkomen, bijvoorbeeld door duidelijke communicatie aan klanten of door gedragsregels. De volgende stappen zijn beperkende maatregelen als meldingsprocedures, huisregels en afspraken in werkoverleg. Als derde stap volgen dan persoonlijke beschermings-maatregelen zoals veiligheidsglas, kluisjes of camera’s. De laatste stap is goede opvang en begeleiding van werknemers na incidenten, om zo verdere gezondheidsschade te voorkomen.

 

Sociale veiligheidsindex

Hoe weet je of je de goede maatregelen neemt en hoe meet je dit? Een succesvolle aanpak kan pas plaatsvinden als je weet wat de oorzaken ervan zijn. Wetenschappelijk valide vragenlijsten met uitgebreide normgroepen blijken echter schaars te zijn. De Sociale Veiligheidsindex (SVI) voorziet in die behoefte.

 

Schade beperken

De SVI is een multidimensionale vragenlijst gebaseerd op zelfrapportage door de deelnemer. Het instrument meet arbeidsgerelateerde sociale veiligheid en kan gebruikt worden bij individuele werknemers, groepen werknemers en organisaties of branches. Enerzijds wordt een scala aan incidenten naar frequentie gemeten, anderzijds worden de ervaren geestelijke en lichamelijke gevolgen voor het individu en de materiele en immateriele gevolgen voor de organisatie in kaart gebracht. Een individueel afgenomen Index geeft een inschatting van ervaringen en psychische en lichamelijke klachten en is daarmee een instrument om medisch-psychische begeleiding en reintegratie van werknemers te bevorderen of verdere schade te beperken. Ook kan de SVI ingezet worden voor organisatie advisering om sociaal onveilige situaties binnen een organisatie te inventariseren en daaraan gerelateerde (oorzaken) van personeelsproblemen in kaart te brengen.

 

Zo kan het verbeteren van arbeidsomstandigheden met deze sociale veiligheidsindex een gedegen onderzocht en cyclisch proces worden.

 

Auteur: Cokkie Verschuren

 

Voor u geselecteerd: Vakblad Arbo>>

 

 

Iedere maand signaleert Arbo>> de ontwikkelingen op gebied van beleid, wet- en regelgeving en arbozorg. Tevens besteedt het blad aandacht aan managementsystemen, producten en diensten.

 

meer informatie

Reageer op dit artikel