artikel

Altijd alert zijn op asbest

Veilig werken

Tijdens de werkzaamheden droegen de werknemers geen beschermende kleding. Zij hebben verklaard dat het stuk pijp uit een gat in de muur kwam en dat twee andere pijpdelen al onverpakt waren afgevoerd naar een container gevuld met zand.

 

De werkgever krijgt drie boetes. Een van 2700 euro vanwege de mogelijkheid dat asbestvezels in de lucht terecht zijn gekomen, een van 540 euro, omdat voorafgaand aan het werk niet op aanwezigheid van asbest is gecontroleerd en ten slotte nog een boete van 540 euro, omdat asbesthoudend materiaal niet door een gecertificeerd bedrijf is verwijderd.

De werkgever maakt bezwaar, omdat het niet ging om sloopwerk maar om een verbouwing. Speciale maatregelen waren volgens hem dan ook niet nodig.

 

De minister verklaart het bezwaar ongegrond. Vastgesteld is dat op de bouwplaats een stuk asbesthoudende pijp lag. Er was sprake van werkzaamheden die vallen onder de regeling in het Arbobesluit, betreffende het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken. De pijp is tijdens deze werkzaamheden gebroken; daardoor kon asbeststof vrijkomen.

 

Gelet op het grote gevaar van asbest voor de gezondheid, moet elke blootstelling aan asbeststof voorkomen worden. De werkgever heeft geen enkele maatregel genomen om het gevaar tegen te gaan. Het materiaal lag open en bloot op de bouwplaats en de werknemers droegen geen enkele bescherming. Onderdelen van de pijp zijn bovendien onverpakt afgevoerd.

 

Verder heeft de werkgever voorafgaand aan de werkzaamheden niet geinventariseerd of er mogelijk asbesthoudend materiaal aanwezig was en toen het werd aangetroffen, heeft hij niet direct passende maatregelen genomen. Van verminderde verwijtbaarheid is geen sprake, aldus de minister.

De minister erkent dat niet in alle gevallen vooraf kan worden aangetoond dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is. Maar zodra alsnog verdacht materiaal wordt aangetroffen, moeten de werkgever de werkzaamheden stilleggen. Vervolgens moet de omgeving worden afgezet en er moet er een gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld om het asbest op een veilige manier te verwijderen.

 

Reageer op dit artikel