artikel

Gladde hindernisbaan

Veilig werken

Hij voert aan dat het gezien de omstandigheden niet verantwoord was om de oefening uit te voeren. De touwhindernisbaan was glad door de regen en hij was vermoeid omdat de oefening plaats vond aan het eind van een zware, drie weken durende militaire oefening. Het ongeval gebeurde op een plek waar hij moest overstappen. Daar stond geen sportinstructeur die er met het oog op de veiligheid wel had moeten staan.

 

De raad overweegt dat een ambtenaar recht heeft op vergoeding van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij het betrokken bestuursorgaan aantoont dat het aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar. Dat laatste is hier niet het geval, zodat de vraag overblijft of Defensie aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

 

Dat heeft de minister volgens de raad voldoende aangetoond. De weersomstandigheden waren niet zo ongunstig dat het nemen van de touwhindernisbaan niet langer verantwoord was. Terecht is gesteld dat juist militairen van de Luchtmobiele Brigade worden getraind om te kunnen opereren onder uiteenlopende weersomstandigheden. De militair had al ruime ervaring met oefeningen op een dergelijke hindernis.

 

De Raad wijst erop dat de militair voorafgaand aan de oefening niet kenbaar heeft gemaakt dat dit onverantwoord was en hij daar op dat moment wegens (over)vermoeidheid niet toe in staat was. De oefening werd gedaan onder leiding van ten minste een bevoegd sportinstructeur. Dat op de plek van het ongeval geen sportinstructeur stond, acht de Raad niet van beslissende betekenis. Ook als een sportinstructeur in de directe nabijheid staat, kunnen dergelijke ongevallen plaatsvinden. Tot slot zijn er geen bijzondere omstandigheden naar voren gekomen waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de minister speciale voorzorgsmaatregelen had moeten nemen of waarschuwingen of instructies had moeten verstrekken. Het beroep wordt afgewezen.

 

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel