artikel

Verzekeraar wil niet uitkeren

Veilig werken

De man stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade. Het gerechtshof wijst deze vordering toe op grond van het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW), omdat de werkgever een adequate voorziening voor verkeersongevallen had moeten treffen of de werknemer had moeten waarschuwen dat hij geacht werd dit zelf te doen.

 

De werkgever heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor administratieve bedrijven, detailhandel, horeca, ambachten e.d. (AVB) en spreekt de verzekeraar aan. De AVB dekt de aansprakelijkheid van een werkgever tegenover zijn ondergeschikten voor schade die verband houdt met activiteiten voor de verzekerde (ruwweg de zorgplicht van art. 7:658 BW). Maar de verzekeraar weigert uit te keren, omdat er op grond van art. 7:611 BW geen dekking bestaat. De werkgever wil een verklaring voor recht dat de verzekeraar wel dekking moet geven op grond van de AVB-polis. Zowel rechtbank als hof wijzen de vordering af.

 

De Hoge Raad oordeelt echter anders. Aanvaard is dat artikel 7:611 BW, onder bepaalde voorwaarden, met zich meebrengt dat de werkgever zich als goed werkgever moet gedragen en daarmee verplicht is te zorgen voor een behoorlijke verzekering van werknemers die door hun werkzaamheden als bestuurder van een motorvoertuig betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval (HR 1 februari 2008, LJN BB6157).

 

Als de werkgever tekort is geschoten in de nakoming van deze verzekeringsverplichting, is hij voor de daardoor veroorzaakte schade – het missen van de uitkering die de werknemer op grond van een behoorlijke verzekering zou hebben gekregen – jegens de werknemer aansprakelijk. Weliswaar is de hier bedoelde schade vermogensschade, die strikt genomen geen letselschade is, maar dit betekent nog niet dat de aansprakelijkheid van de werkgever buiten de dekking zou vallen, mede gezien de ruime formulering van de polisbepaling. Een redelijke uitleg van de AVB-polis brengt in beginsel met zich mee dat die ook dekking verleent tegen een op art. 7:611 gebaseerde aansprakelijkheid als de werkgever heeft verzuimd tegen dat risico een behoorlijke verzekering af te sluiten voor die werknemers. Volgt vernietiging en terugverwijzing.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel