artikel

Kiezen voor arbo

Veilig werken

De verkiezingsprogramma’s zijn openbaar gemaakt en partijen maken zich op voor de  verkiezingsstrijd. Helaas wordt in de programma’s maar weinig expliciet geschreven over arbeidsomstandigheden of arbo.  Niet geheel verassend wordt in de programma’s van de arbeiderspartijen PvdA en SP nog het meest expliciet gesproken over arbo en arbeidsomstandigheden.

SP
Zo wil de SP dat de onafhankelijke positie van bedrijfsarts en arbodiensten wordt hersteld. De ophef rond verzuimbedrijven als VerzuimReductie heeft hier mogelijk aan bijgedragen. Ook wil deze partij de arbeidsinspectie in ere herstellen: ‘De Inspectiedienst SZW gaat weer Arbeidsinspectie heten’, schrijft de SP. ‘Ze grijpt hard in bij gevaarlijke werkomstandigheden, onderbetaling, uitbuiting en overtreding van wetten en collectieve arbeidsovereenkomsten’.
Procedures die slachtoffers van beroepsziekten en arbeidsongevallen moeten doorlopen om schadevergoeding te krijgen wil de SP vereenvoudigen. De overheid zou deze, lopende de procedure moeten voorschieten.

Verder is het streven om werknemers te beschermen middels:

 

  • Een wettelijke asbestinventarisatieplicht;
  • Inrichting van een ‘Huis voor klokkenluiders’ voor hulp en ondersteuning aan burgers die misstanden melden;
  • Vorming van regionale uitvoeringsdiensten voor milieu en veiligheidshandhaving.

 

PvdA
Ook de PvdA wil verbetering van de arbeidsinspectie, maar dan met name voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa . Een speciale rapporteur op het ministerie moet extra arboinspecteurs aansturen. Doel is handhaving van arbeidsvoorwaarden om uitbuiting, concurrentievervalsing en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Verder geeft meldt het programma van PvdA dat arbeidsomstandigheden van ZZP’ers worden gelijkgetrokken met die van reguliere werknemers. Maar dat was eigenlijk al oud nieuws.

Groen Links
Waar het om arbeidsomstandigheden gaat zoomt milieupartij Groen Links vooral in op flexibel werken. Werknemers moeten meer mogelijkheid  krijgen werk en zorg te combineren door meer thuiswerk en deeltijd werken. ‘De zeggenschap van werknemers over werktijden en thuiswerken wordt, waar mogelijk, vergroot met een wettelijk recht op flexibel werken.’

 

Minder regels
Zowel D66 als VVD willen ondernemerschap stimuleren door minder regelgeving. Zo wil D66 voor kleine bedrijven de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden aanpassen zodat zij sneller mensen gaan aannemen. Deze partij wil minder gedetailleerde arbo-regels en meer vertrouwen stellen in de bedrijven zelf.

Ook de VVD is voor afschaffing van ‘regels die ondernemers hinderen’. In hoeverre regels rond arbeidsomstandigheden hieronder vallen wordt echter niet duidelijk. Wel wil deze partij meer vertrouwen tonen door ondernemers die controles en inspecties goed doorstaan minder vaak te controleren.

Niet genoemd
Bij CDA, PVV en ChristenUnie staat de invulling van beleid voor arbeidsomstandigheden niet in het programma.

Het blijkt al met al lastig om op basis van verkiezingsprogramma’s de verschillende partijen te vergelijken op hun voorgenomen beleid ter bescherming van werknemers. Wanneer we kijken naar de hoeveelheid aandacht die partijen aan dit thema besteden, dan springt SP er duidelijk uit.

 

Tip: Arbobeleid in de praktijk

 

AfbeeldingGelukkig is er voor preventiemedewerkers wel hulp bij het opstellen van arbobeleid. Koenders en Diehl schreven voor preventiemedewerkers de titel ‘Arbobeleid in de praktijk’.

 

Deze titel:

  • helpt u de juiste adviezen op arbogebied te geven;
  • helpt knelpunten te inventariseren en risico’s vast te stellen;
  • motiveert ontwikkeling van eigen beleid en concrete plannen.

 

Klik hier voor meer informatie in de shop

Reageer op dit artikel