artikel

Klem in afvalperswagen

Veilig werken

De Arbeidsinspectie (nu: inspectie SZW) legt een boete op van 13.500 euro wegens overtreding van 7.7, tweede lid, Arbobesluit, omdat de bewegende delen niet waren voorzien van zodanige schermen dat het gevaar zoveel mogelijk werd voorkomen.

 

Normen

Bezwaar is vergeefs en de werkgever gaat in beroep. Hij voert aan dat er wel degelijk sprake was van een deugdelijk arbeidsmiddel. Tegen het beknellingsgevaar zijn de maatregelen opgevolgd zoals genoemd in de Arbocatalogus Afvalbranche. De wagen was in juni 2007 als CE-gemarkeerd arbeidsmiddel, vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming, gekocht van een gerenommeerde fabrikant en hij voldeed aan NEN 1501 en Machinerichtlijn 2006/46/EG. Ook een groter scherm (zonder uitsparing) zou het ongeval niet hebben kunnen voorkomen. Wel is de wagen inmiddels weer aangepast, waarmee de oorzaak van het probleem is weggenomen.

 

RI&E

Het risico van beknelling was in de RI&E uitgebreid geinventariseerd en de nodige maatregelen waren getroffen. Het specifieke beknellingsgevaar – als men met de hand de containerklep tegenhoudt – was daarbij niet geinventariseerd. Maar die werkwijze is niet toegestaan bij het reguliere werk.

 

De rechtbank stelt vast dat het ongeval is veroorzaakt doordat de werknemer een te vol beladen container heeft geaccepteerd en bij het legen van deze overbeladen container in de belading heeft gegrepen, waarmee hij handelde in strijd met de gebruiksvoorschriften. Volgens vaste rechtspraak is overtreding van artikel 7.7 Arbobesluit een beboetbaar feit zonder dat opzet of schuld is vereist. Als een werkgever vindt dat hem geen verwijt valt te maken en hij schulduitsluitingsgronden aanvoert, moet hij dit aannemelijk maken. Daarvoor geldt niet alleen dat het arbeidsmiddel is voorzien van een CE-markering en een EG-verklaring van overeenstemming, maar ook dat het arbeidsmiddel overeenkomstig de daarbij behorende gebruiksvoorschriften wordt gebruikt.

 

De rechtbank is het met de werkgever eens dat de afvalperswagen voldeed aan de toepasselijke Warenwetbesluiten. Er kan immers niet worden gezegd dat de afvalperswagen tijdens het ongeval op het gebied van arbeidsomstandigheden naar de stand van zaken op dat moment niet deugdelijk was.

Beroep gegrond 
Op initiatief van de werkgever heeft de fabrikant het beladingssysteem aangepast. Dat had de werkgever al voor het ongeval gevraagd. Dat het beladingssysteem door voortschrijdend inzicht is aangepast, betekent niet automatisch dat dit tijdens het ongeval niet deugdelijk was. Daarbij is volgens de rechtbank ook van belang dat de fabrikant heeft verklaard dat er – ondanks deze aanpassing – nog steeds restrisico’s blijven bestaan die alleen zijn te voorkomen door discipline van de gebruiker bij het opvolgen van de veiligheidseisen die de constructeur heeft opgesteld. Er waren heldere instructies waarbij zowel de functionaliteit als de veiligheidsaspecten zijn uitgelegd aan de bedieners en er werden regelmatig toolboxmeetings gehouden. Vergelijkbare incidenten zijn nooit eerder gemeld. Omdat het gevaar van bewegende delen zoveel mogelijk werd voorkomen, heeft de werkgever voldaan aan het voorschrift van artikel 7.7. eerste lid Arbobesluit. De rechtbank verklaart het beroep gegrond.

Uitspraak: Rechtbank Arnhem, 31 juli 2012, LJN: BX3420

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

Reageer op dit artikel