artikel

Gladheidsbestrijding is zorgplicht werkgever!

Veilig werken

Een burgerambtenaar werkt als hoofd administratie op een legerplaats. In januari 2010 glijdt hij uit als hij een papierbak leeggooit in een afvalcontainer. Hij valt met zijn hoofd tegen de container en loopt nek- en rugklachten op. De container stond bij de achteruitgang van een van de gebouwen en de weg en de stoep waren daar niet sneeuwvrij gemaakt. Het had die dag nauwelijks gesneeuwd maar er heerste vanaf eind december 2009 streng winterweer met sneeuwval en aanhoudende gladheid.

 

Minister wijst aansprakelijkheid af
Het slachtoffer heeft de minister van Defensie (als werkgever) aansprakelijk gesteld. Die wijst aansprakelijkheid af. Er zou weliswaar een oorzakelijk verband bestaan tussen het ongeval en de werkzaamheden, maar het causale verband tussen de gladheidsbestrijding op de weg en het voorkomen van het ongeval ontbreekt. Het slachtoffer is immers niet op de weg gevallen maar tussen de uitgang van het gebouw en de zogeheten B-route als bedoeld in het Gladheids

Bestrijdingsplan van het ministerie van Defensie. Volgens dit plan strekt de verplichting van een wegbeheerder zich niet tot de stoep uit- behoudens risicovolle gebieden. Verder werd de plek rond de containers nauwelijks betreden.

De minister is van oordeel dat het bestrijdingsplan op de juiste wijze is uitgevoerd en dat hij daarmee voldaan heeft aan zijn zorgverplichting als werkgever. De werknemer gaat in beroep.

Volgens de rechtbank heeft, gezien de vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep, ook de overheidswerkgever de zorgplicht, de werkzaamheden zodanig in te richten, en zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat werknemers door hun werk schade lijden. De (overheids)werkgever zal daarbij aan moeten tonen dat hij aan die zorgplicht heeft voldaan. Als dat niet lukt, moet hij de schade vergoeden, tenzij hij aantoont dat die in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van eiser. Het gaat daarbij om het treffen van maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevergd om de veiligheid van het personeel te waarborgen.

Vast staat dat het slachtoffer in diensttijd is gevallen wegens gladheid. De gladheidsbestrijding gebeurde aan de hand van het Bestrijdingsplan. Maar dat plan is niet zozeer opgesteld met het oog op de verantwoordelijkheid als werkgever maar vooral met het oog op de verantwoordelijkheid als wegbeheerder voor de veiligheid voor het verkeer op defensieterreinen. Correcte uitvoering betekent daarom niet zonder meer dat de minister daarmee heeft voldaan aan zijn verantwoordelijkheid als werkgever. De minister heeft erkend dat het rond de container gevaarlijk was vanwege gladheid. Daarom had hij voor gladheidbestrijding moeten zorgen, zeker nu de leidinggevende van het slachtoffer daar ook herhaaldelijk op had aangedrongen. Omdat dit niet gedaan is, heeft de werkgever niet voldaan aan zijn zorgverplichting.

Reageer op dit artikel