artikel

actueel

Wetgeving

Vorige maand was er uitgebreide media-aandacht voor de bedrijfsartsen- en verzekeringsartsenopleiding, die de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) startte op Aruba en de Nederlandse Antillen. Liefst zes kranten rapporteerden over de nieuwe opleiding en ook minister Wever van gezondheidszorg van Aruba bezocht de eerste dag van de opleiders en basisartsen.

 

De opleiding is bedoeld voor artsen die werken bij de Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen en die van Aruba. Deze voeren daar de Ziektewet uit, maar willen in de toekomst ook bedrijfsgezondheidszorg bieden.

 

De opleiding wordt gegeven door twee opleiders die gecoacht en getraind zijn door de NSPOH. Plaatselijke experts treden waar mogelijk als gastdocent op. Indien nodig wordt expertise uit Nederland overgevlogen.

 

Toezichthouders asbestsloop (DTA’ers) zijn niet altijd bestand tegen de druk van aannemers om het werk sneller af te maken. Dat gaat volgens de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) ten koste van de veiligheid van werknemers en omgeving. De inspectie uit haar bezorgdheid over de tijdsdruk waaronder DTA’ers gebukt gaan in het rapport ‘De certificatie van deskundige toezichthouders verwijdering asbest en crocidoliet’. Volgens de IWI is de DTA’er in een aantal gevallen de zwakke schakel in het proces van veilige asbestverwijdering. Bij asbestverwijdering moet (nog) altijd een gecertificeerd DTA’er aanwezig zijn. De DTA’er krijgt de vereiste certificaten van instellingen die door de minister zijn aangewezen. Die certificatie-instellingen doen over het algemeen hun werk goed, maar tegen slecht functionerende DTA’ers hebben ze geen sanctiemiddel, zoals intrekking van de certificatie.

 

Volgens een SZW-woordvoerder wordt met de asbestbranche overlegd over de mogelijkheid een certificaat in te trekken. Ook worden de exameneisen op het gebied van houding en sociale vaardigheden aangescherpt.

 

Arbo Unie gaat met het programma Fit Kamerlid overgewicht en stress bij Kamerleden te lijf. Dat is nodig, want deze problemen komen hier veel voor, blijkt uit eerder onderzoek onder de parlementariers. PvdA-leden zijn over het algemeen het dikst. CDA’ers en VVD’ers zitten in de middenmoot en SP’ers zijn prima in vorm.

 

Met Fit Kamerlid wil de Arbo Unie vooral zorgen voor een juiste balans tussen werken en ontspanning. Veel Kamerleden zijn gestresst door de lange en intensieve werkdagen. Zij eten ook ongezond en bewegen te weinig, zo meent de arbodienst. De Kamerleden krijgen in juni een intakegesprek en een fysieke test. Daarna start de training onder begeleiding van een persoonlijke coach in de fitnessruimte van het ministerie van Defensie. In november worden de vorderingen door de inspanningen gemeten.

 

Woordvoerster Prinsen van de Arbo Unie verwacht dat 60 van de 150 kamerleden meedoen. Prinsen: ‘De belangstelling is overweldigend. Dat komt omdat Kamerleden een voorbeeldfunctie hebben en omdat ze graag wat aan hun persoonlijke conditie doen.’

 

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet niets in de aanbeveling van het Breed Platform Verzekerden & Werk (BPV) om instrumenten te ontwikkelen die pijn en vermoeidheid meten. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Volgens De Geus zijn dit soort instrumenten niet betrouwbaar genoeg om bij de claimbeoordeling arbeidsgeschiktheid te gebruiken.

 

De PvdA-Kamerleden Bussemakers en Van Dijken vroegen na publicatie van het rapport ‘Meer confrontatie en minder begrip’ van de Stichting De Ombudsman en het Breed Platform Verzekerden & Werk de minister waarom pijn en vermoeidheid bij de WAO-keuring niet meetellen, zoals het onderzoek concludeert. De Geus betreurt het als betrokkenen het idee hebben dat er weinig begrip voor hen is. Maar volgens de minister is het onderzoek van BPV en De Ombudsman – schriftelijke vragenlijsten onder zeventien arbeidsongeschikten en twintig dossiers van mensen die problemen hadden bij hun claimbeoordeling – niet representatief. Ook een aanpassing van de keuringsrichtlijnen en een aansporing van verzekeringsartsen meer gebruik te maken van arbeidsduurbeperking vindt minister De Geus niet zinvol, zo blijkt uit zijn schriftelijke antwoorden.

 

De Gezondheidsraad meent dat vier van de duizend werknemers die veertig jaar beroepsmatig zijn blootgesteld aan 90 microgram dacarbazine per kubieke meter, een verhoogde kans op kanker hebben. Dat staat in een advies dat de raad vorige maand publiceerde. Bij 0,9 microgram per kubieke meter lopen vier van de honderdduizend werknemers een verhoogd risico.

 

Voor cisplatine geldt voor vier van de duizend medewerkers een verhoogd risico bij veertig jaar blootstelling als de lucht 5 microgram van de stof bevat. Bij 0,05 microgram lopen vier van de honderdduizend mensen risico bij veertig jaar beroepsmatige blootstelling. Cisplatine en dacarbazine zijn beide een chemotherapeuticum.

 

4-Chloor-o-fenyleendiamine, een ammoniakverbinding die gebruikt wordt voor de productie van verf, wordt een risico voor extra kans op overlijden door kanker bij een beroepsmatige blootstelling van 20 milligram per kubieke meter gedurende veertig jaar bij vier van de duizend mensen. Bij een blootstelling van 0,2 milligram per kubieke meter gedurende veertig jaar, lopen vier van de honderdduizend werknemers een extra kans op overlijden door kanker.

 

De Gezondheidsraad schrijft door gebrek aan gegevens geen advies te kunnen geven over de stof 2-Nitronafthaleen, koolwaterstof die kan ontstaan door incomplete verbranding van organisch materiaal als hout en steenkool.

 

De adviezen ‘Dacarbazine (nr. 2005/01OSH), 2-Nitronaphthalne (nr.2005/02OSH), Cisplatin (nr. 2005/03OSH) en 4-chloro-o-fenylenediamine (nr.2005/04OSH) zijn te downloaden via www.gr.nl en op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, fax 070-3407523 of order@gr.nl.

 

Via de vernieuwde website www.arboz.nl kunnen bedrijven sinds vorige maand zelf hun arboproducten als verzuimbezoek, spreekuur, RI&E en werkplekonderzoek inkopen. Daarmee start de arbodienst een soort arbo on demand en neemt hij een voorschot op de liberalisering van de arbodienstverleningsmarkt op 1 juli.

 

Wie een kans wil maken op de Good Practice Award en een Nederlandse prijs, kan zich nog tot 8 juli aanmelden via www.arbo.nl/euweek/2005. De prijzen worden uitgereikt tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid die van 24 tot en met 28 oktober wordt gehouden met als thema schadelijk geluid en als slogan ‘weg met herrie’.

 

De Arbeidsinspectie onderzoekt komende maanden of thuiszorgwerknemers veilig en gezond werken. Tot eind van dit jaar bezoeken inspecteurs achthonderd thuiszorgvestigingen. De medewerkers gaan gebukt onder zwaar lichamelijk werk en moeten vaak ’s avonds door onveilige buurten om klanten te bezoeken. In 1999 sloten overheid en sociale partners een arboconvenant. De inspectie wil nu zien of het convenant tot de gewenste resultaten heeft geleid.

 

Er komt een richtlijn ‘Gehoor en Arbeid’. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft de beroepsverenigingen BVA&O, (Arbeid en Organisatie deskundigen), NVBA (bedrijfsartsen), NVVK (Veiligheidskundigen) en NVVA (Arbeidshygienisten) subsidie om een projectgroep te vormen en de richtlijn op te stellen. De richtlijn moet helpen gehoorbeschadiging door lawaai op het werk te voorkomen.

 

Bureau Beroepsziekten van de FNV viert dit jaar zijn eerste lustrum. In die vijf jaar heeft het bureau 150 claims ingediend. Gemiddeld werd volgens het FNV vijftigduizend euro schadevergoeding per claim gerealiseerd. Volgens de vakcentrale wachten nu nog zeshonderd slachtoffers van beroepsziekten op een schadevergoeding en zijn 150 zaken onder de rechter.

 

Als het aan de Nederlandse werknemer ligt, verdwijnt de vette hap uit de bedrijfskantine. Die conclusie trekt Randstad uitzendbureau na onderzoek van Blauw Research. Ruim driekwart (77 procent) van de door Blauw ondervraagde 440 werknemers van achttien jaar en ouder vindt het goed als de bedrijfskantine nog slechts verantwoorde voeding biedt. De werkgever moet volgens 82 procent van de ondervraagden gezond eten en gezond leven bevorderen. Een kwart van de ondervraagden kan sporten in een sportfaciliteit van de werkgever of elders op kosten van de werkgever. Vier op de tien werknemers kunnen wandelen tijdens de lunchpauze.

 

Niet alle asbestwerk hoeft aan strenge veiligheidseisen te voldoen. Dat schrijft TNO Arbeid in een onderzoek. Volgens het onderzoeksinstituut kunnen de regels voor werken met asbest beter gedifferentieerd worden naar de risico’s.

 

Voor eenvoudige werkzaamheden met asbest kan worden volstaan met minder strenge veiligheidsvoorschriften, meent TNO Arbeid. Hieronder valt bijvoorbeeld het eenvoudig en routinematig verwijderen van asbest in vaste vorm zonder te breken. Volgens de onderzoekers komt hierbij weinig asbest vrij en de maatregelen kunnen dan ook beperkt blijven. Voor werken waarbij asbest gemakkelijk kan breken, moeten wel de bestaande veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Voor activiteiten waarbij asbestvezels in grote hoeveelheden vrijkomen, bijvoorbeeld bij spuitasbest, zijn mogelijk aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig, aldus TNO Arbeid.

 

Staatssecretaris Van Hoof van SZW betrekt het onderzoek, samen met het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de evaluatie van de Arbowet, bij de herziening van de Arbowet .

 

Aanleiding voor het ‘asbestonderzoek’ van TNO Arbeid is de wijziging van een Europese richtlijn die een meer op risico gerichte benadering voorschrijft. De bestaande regelgeving kent op dit moment een norm voor asbestverwijdering zonder onderscheid tussen hoge en lage risico’s.

 

Bureau Astri, Mediforce, Verwey Jonker instituut, EMGO instituut en SKB hebben samen met het ministerie van SZW een nieuwe Leidraad aanstellingskeuringen gemaakt. Deze leidraad helpt arbodiensten optimaal en gestandaardiseerd aanstellingskeuringen te verrichten.

 

Als voorschot daarop en om bedrijfsartsen vertrouwd te maken met de keuringen organiseert Mediforce cursussen van een dag over de keuringen. Op 16 juni is de volgende cursusdatum. De leidraad moet officieel nog aan staatssecretaris Van Hoof (SZW) worden gepresenteerd.

 

Als het aan de branchevereniging en de werknemers ligt, daalt het aantal langdurig zieke taxichauffeurs in twee jaar van 600 naar 480. Het ziekteverzuim moet omlaag van 8,2 naar 6,6 procent.

 

In de taxibranche werken 44.000 mensen. Ze zijn deels verenigd in FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond. Deze twee organisaties zetten dan ook hun handtekening onder het arboconvenant voor de taxibranche. Ook de werkgevers, Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi, en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doen mee. De laatste betaalt de helft van de 1,3 miljoen euro die voor de verbetering van arbeidsomstandigheden is uitgetrokken.

 

Het percentage chauffeurs met risico van lichamelijke klachten aan rug, schouders of nek dient in 2007 afgenomen te zijn met twintig procent. Dat kan door normen vast te stellen voor chauffeursstoelen. Nieuwe taxi’s zullen standaard met deze stoelen worden uitgerust.

 

Bestuurders die gehandicapten vervoeren, krijgen trainingen in het zonder veel lichamelijke belasting verplaatsen van rolstoelen. Een helpdesk gaat chauffeurs en werkgevers antwoorden geven op vragen over arbeidsomstandigheden en het voorkomen van verzuim. Ook wordt geld uitgetrokken voor trainingen om geweldsincidenten beter te verwerken. Zo moet ook het percentage chauffeurs dat last heeft van stressklachten na een gewelddadig incident, dalen met een vijfde.

 

In Nederland sterven jaarlijks meer dan 2500 werknemers door gevaarlijk werk of slechte arbeidsomstandigheden. Dat concludeert het FNV na onderzoek door het Hugo Sinzheimer instituut van de Universiteit van Amsterdam. Ter gelegenheid van Workers Memorial Day onderzocht het instituut in opdracht van Vakcentrale FNV hoeveel werknemers door gevaarlijk werk of slechte arbeidsomstandigheden om het leven komen. Het Hugo Sinzheimer instituut rekende hiervoor Finse en Amerikaanse onderzoeken om naar de Nederlandse situatie.

 

Slechts een fractie blijkt door ongevallen te sterven. De voornaamste doodsoorzaken zijn schadelijke stoffen en dampen die kanker en aandoeningen aan de longen en luchtwegen en het zenuwstelsel veroorzaken.

 

Drukkerij Wedding uit Harderwijk is winnaar van de Kroon op het Werkprijs 2005. Directeur Carin Wormsbecher ontving in Kasteel Keukenhof in Lisse van staatssecretaris Van Hoof (SZW) een cheque van 12.000 euro en een beeld van Theo Mackaay. Naast drukkerij Wedding waren het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk, Taxicentrale Schoorl en het ministerie van Binnenlandse Zaken dit jaar voor de prijs genomineerd.

 

De jury van de jaarlijkse werkgeversprijs voor organisaties die op een excellente wijze invulling geven aan hun preventie-, verzuim- en (re)integratiebeleid, was unaniem in haar oordeel: ‘Drukkerij Wedding won deze prijs omdat zij in haar personeelsbeleid geen onderscheid maakt of werknemers arbeidsgehandicapt zijn of niet.’

 

Een aantal van de achttien medewerkers van het bedrijf kwam met directeur Wormsbecher mee. De blijdschap was uitbundig en een enkele traan kon niet onderdrukt worden. Na het overlijden van haar echtgenoot zette Carin Wormsbecher de drukkerij op het juiste spoor. Ze moest daarvoor wel zelf een zware depressie en de nodige kennisachterstand overwinnen. Wormsbecher zelf was trots op de prijs, maar ze was er zakelijk over. ‘Ik zie geen verschil tussen arbeidsgehandicapten, om dat rotwoord maar eens te gebruiken, en mensen zonder die beperking. We hebben allemaal onze plus- en minpunten en dus ook onze handicaps. Ik kijk naar de mogelijkheden van iemand. Je kunt in deze industrie niet meer concurreren op machines of papier. Wel op goed personeelsbeleid. En dat lukt. Ik heb sinds de deelname aan deze prijs drie grote klanten erbij en we gaan binnenkort uitbreiden.’

 

De organisatie van Kroon op het Werk startte op de prijsuitreiking een kroonestafette waarbij oud-genomineerden op zoek gaan naar voorbeeldbedrijven. Zij moeten een estafettestokje binnen drie maanden doorgeven aan een andere organisatie die opvalt door de wijze waarop ze uitvoering geeft aan haar preventie-, verzuim- en (re)integratiebeleid. Ook de ontvangende organisatie moet het stokje weer binnen drie maanden aan een andere organisatie overhandigen.

 

Naast de Kroontjes-estafette zag ook het werkgeversforum van Kroon op het Werkprijs het levenslicht. In een informele sfeer delen ondernemers do’s en don’ts uit op het gebied van arbo, reintegratie en verzuim.

 

Meer dan de helft van de Nederlandse secretaresses riskeert verzuim door te veel stress. Dat concludeert Arbo Unie na een onderzoek onder driehonderd secretaresses. Slechte arbeidsomstandigheden vormen bij 8,4 procent van de ondervraagden een risico voor fysieke klachten. Uitval wegens stress wordt veroorzaakt door onvoldoende assertiviteit, te groot perfectionisme en te weinig invloed op gebeurtenissen uit de omgeving.

 

Het Openbaar Ministerie vervolgt drie bedrijven en een persoon voor het instorten van een steiger in de Amercentrale op 28 september 2003. Door dat ongeval kwamen vijf werknemers om het leven en raakten er drie gewond. De partijen wordt dood door schuld en overtreding van de Arbowet verweten. Bij de schoonmaakwerkzaamheden waren onder meer hoofdaannemer van de revisieklus CMI, onderaannemer Hertel (een holding van 26 werkmaatschappijen) en diens werkmaatschappij en bouwer van de steiger Albuko betrokken.

 

Het Duitse Staatliches Ambt fur Arbeidsschutz en de Nederlandse Arbeidsinspectie gaan gezamenlijk bouwbedrijven inspecteren in de grensstreek Gelderland Limburg, ofwel de regio Rhein-Waal.

 

Duitse en Nederlandse inspecteurs gaan bouwbedrijven die over de grens werken, beter informeren over de arboverplichtingen waaraan ze in het voor hen vreemde land moeten voldoen. Dit om veilig werk en eerlijke concurrentie te bevorderen. Binnen het project vinden twaalf inspecties plaats. De EU trekt 20.000 euro subsidie uit voor de inspecties. De inspecteurs letten vooral op val- en instortingsgevaar en of er veilig wordt gewerkt met kranen, steigers en machines. Jaarlijks vallen in Nederland 25 lijke ongevallen betreft een dodelijke val. doden door ongevallen in de bouw, bijna Ontbrekende leuningen, onvoldoende beveieen kwart van het totale aantal dodelijke ligde steigers en onvoldoende afdekking van ongevallen. Bijna de helft van die 25 dode- gaten in vloeren zijn hier vaak debet aan.

 

De 47-jarige Wim Papperse is de nieuwe directeur van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra). Hij volgt Annelore Roelofs op. Papperse was directeur van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

 

FN V Bouw vraagt Justitie opnieuw opheldering over de dood van een schilder die vorig jaar omkwam bij de brand in het Catshuis. De ambtswoning van premier Balkenende werd 15 mei gerepareerd. Over de oorzaak van de brand die de schilder het leven kostte, is nog geen uitsluitsel gegeven.

 

Werknemers en werkgevers gaan elk vijftig procent van de premiekosten van de nieuwe WAO voor hun rekening nemen. Deze regeling gaat in op het moment dat deze nieuwe wet in werking treedt, op 1 januari 2006. Hierover heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) op 20 mei overeenstemming bereikt. Wel willen de partijen in de Stichting van de Arbeid inzicht in de gevolgen van alle wijzigingen die eraan komen.

 

Wie de nieuwste ontwikkelingen uit de zorgen arbodienstverlening wil raadplegen, kan sinds kort terecht bij een databank van lopend en recent onderzoek op het gebied van arbeid en gezondheid. Het themabestand Arbeid en Gezondheid is een initiatief van STECR Platform Reintegratie, het kennisnetwerk voor arbodienstverlening, in samenwerking met het NIWI-KNAW (Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten).

 

De databank is onderdeel van het Aladdinprogramma van STECR. Dit stimuleringsprogramma wil een brug slaan tussen praktijk en wetenschap en financiert projecten op het gebied van arbeid en gezondheid. Volgens de Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA) biedt het themabestand een compleet overzicht van projecten en programma’s en onderzoeksactiviteiten over zeven deelgebieden: arbeidsgebonden determinanten en risicofactoren, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, gezondheidsklachten en beroepsziekten, arbozorg en dienstverlening, interventies en instrumenten, wet en regelgeving, overig.

 

Indieners van potentiele Aladdin-projecten kunnen ook via het themabestand nagaan of hun idee al in de pijplijn zit.

 

De Arbeidsinspectie, de brandweer, de Voedsel- en Warenautoriteit en andere inspectiediensten moeten meer samenwerken. Ook moeten inspecteurs meer begrip hebben voor de voortgang van productieprocessen en niet op alle slakken zout leggen. Dit blijkt uit een onderzoek van het VNO-NCW-opinieblad Forum onder 163 bedrijven die geregeld inspectiediensten over de vloer krijgen.

 

Van de ondernemers, die gemiddeld door ruim drie verschillende inspectiediensten worden bezocht, zegt 83 procent op dit moment helemaal niets te merken van samenwerking. Zes van de tien bedrijven onderschrijven de stelling dat inspectiediensten te weinig samenwerken. Tweederde van de bedrijven vindt dat ze te veel oog hebben voor futiliteiten.

 

Voor het overige zijn ondernemers overigens gematigd tevreden over de werkwijze en de klantvriendelijkheid van de controleurs.

 

Onderzoeksbureau TNS Nipo concludeert dat 850.000 Nederlanders antidepressiva gebruiken. Dankzij het gebruik hiervan zou het verzuim onder werkenden teruglopen van 31 (voor nietgebruikers) tot acht (voor gebruikers) dagen per jaar. Volgens TNS Nipo goed voor een besparing van 1,25 miljard euro per jaar.

 

TNS Nipo deed het onderzoek onder psychiaters, huisartsen, patienten en hun levenspartners, in opdracht van farmaceut Wyeth Pharmaceuticals. Van de geenqueteerde artsen zegt 72 procent van de huisartsen en 63 procent van de psychiaters dat de meeste gebruikers baat hebben bij de middelen. Bij gebruikers en partners ligt het percentage nog hoger. Negentig procent zegt dat de middelen effectief zijn en 85 procent vindt de kwaliteit van het leven verbeterd.

 

De Sociaal Economische Raad (SER) ziet niets in het plan van staatssecretaris Van Hoof (SZW) om onderscheid te maken tussen hoge en lage risico’s in de nieuwe Arbowet. De Raad adviseert deze zomer over de evaluatie van de oude Arbowet en een standpunt over de nieuwe Arbowet.

 

Van Hoof wil minder regels door zogenoemde lage risico’s uit te sluiten van handhaving en deze aan de branches of bedrijven zelf over te laten. De SER wil ook minder regels, maar vindt dat de overheid moet blijven handhaven op zowel hoge als lage risico’s. M. van Mierlo, secretaris arbeidsomstandighedenbeleid van MKB Nederland, verwacht een unaniem advies van de SER. Van Mierlo: ‘We willen geen onderscheid tussen hoge en lage risico’s. In plaats daarvan willen we een systeem waarbij de normen, de doelstellingen van de Arbowet, een publieke zaak blijven. Het middel, de manier waarop je de normen haalt, wordt een private zaak. Dat moet leiden tot een omvangrijke deregulering. De brancheorganisaties bekijken hoe de normen het beste gehaald kunnen worden.’ Voor bedrijven die in de fout gaan en de normen aan de laars lappen volgt, als het aan de FNV ligt, een hogere boete en een vermelding op de zogenoemde naming and shaming lijst van slecht presterende bedrijven.

 

Reageer op dit artikel