artikel

De belangrijkste arbosites

Wetgeving

Deze uitgebreide site behandelt naast arbeidsomstandigheden ook de andere beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals werk, loon, uitkeringen en emancipatie.

 
Een grote banner op de openingspagina verwijst naar het overzicht van actueel nieuws.
 
Hier staan enkele nieuwsberichten van het ministerie beknopt beschreven. Ook is er een link naar de pagina met persberichten die in het lopende jaar zijn uitgegeven. Als dit overzicht wordt opgevraagd, verschijnt aan de rechterzijde een verwijzing naar het archief van de persberichten, dat teruggaat tot 1996. Hier is ook een mogelijkheid om een gratis abonnement te nemen op het per e-mail toesturen van de persberichten, waarbij kan worden aangegeven dat alleen persberichten van een bepaald beleidsterrein toegestuurd behoeven te worden.
 
In de rubriek arbodiensten kan gekozen worden voor informatie voor de werkgever en informatie voor de werknemer. Hier wordt uitgelegd waarom een bedrijf zich bij een arbodienst moet aansluiten, wat een arbodienst doet en wat de voordelen van een arbodienst zijn. Ook is er over dit onderwerp een dossier beschikbaar, waar vooral officiele publicaties aan de orde komen.

 

De website van de Arbeidsinspectie (AI) lijkt sterk op de website van het ministerie van SZW:

 

de opmaak en navigatie van de site zijn op dezelfde manier opgebouwd, alleen de gebruikte hoofdkleur wijkt af. In het rechtermenu op de openingspagina zijn onderwerpen te vinden die uitleg geven over de dienst zelf: kerntaken, organisatie, missie, jaarverslag en jaarplan. Ook staat hier informatie over campagnes waarmee de AI bezig is: OPS, telewerken en werkdruk.

 

Uitgebreide informatie wordt gegeven over het melden van ongevallen bij de Arbeidsinspectie en het eventueel daarop volgende onderzoek door de dienst.

 

Ook wordt informatie gegeven over de afhandeling van klachten over arbeidsomstandigheden die door werknemers bij de AI kunnen worden ingediend.

 

Een rubriek die we op andere sites weinig tegenkomen is stralenbescherming. Hier wordt informatie gegeven over de Kernenergiewet (Kew), het bijbe-

 

horende vergunningenstelsel en maatregelen ter bescherming van de werknemers. Verder is er een overzicht van verleende Kew-vergunningen. Ook nietioniserende straling komt in deze rubriek aan de orde.

 

De site Arbo.nl maakt onderdeel uit van een reeks sites over arbeidsomstandigheden binnen de Europese Unie. Alle sites van de Europese lidstaten zien er wat betreft opmaak en opbouw hetzelfde uit. De opmaak is onlangs geheel gemoderniseerd.

 

Tot voor kort werd deze site aangeduid als het Focal Point.

 

Aan het Nederlandse deel werken veel belangrijke nietcommerciele organisaties op arbogebied mee, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de organisaties van werkgevers en werknemers, TNO Arbeid, beroepsverenigingen en enkele brancheorganisaties.

 

Door deze samenwerking kan de site een grote hoeveelheid informatie aanbieden.

 

Op de site staat alle actuele wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (full-text), zoals de Arbowet, het Arbobesluit, de Arbobeleidsregels en de Arboregeling. De bestanden zijn pdf-files van de officiele Staatsbladen.

 

Ook de lijst met wettelijke grenswaarden voor gevaarlijke stoffen en verwijzingen naar de Europese regelgeving zijn hier te vinden, evenals de Engelse versie van de Arbowet.

 

In de FAQ zijn over verschillende onderwerpen veel gestelde vragen (en de antwoorden daarop) te vinden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen, veiligheid en welzijn.

 

Een uitgebreide site met praktische informatie van FNV Bondgenoten.

 

Onder het logo verwijzen vier items naar de onderwerpen arbovragen, arbo &

 

vakbond, arbolinks en wat is arbo?

 

Bij de Arbovragen worden over ongeveer tien onderwerpen, zoals RSI, persoonlijke beschermingsmiddelen, en pesten en agressie, de meest gestelde vragen beantwoord.

 

In het dossier RSI is een aantal checklisten en rapporten te vinden. Ook is er aandacht voor pauzesoftware om RSI te voorkomen.

 

Een apart hoofdstuk vormt milieu op deze site. Hier staat een checklist milieujaarverslag en zijn links aangebracht naar de ‘bekendste’ milieuwetten:

 

de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet bodembescherming.

 

Heel handig is ook het menuitem arbo-toolbox. Hier zijn alle checklisten, protocollen en brochures nog eens onderwerpsgewijs bij elkaar gebracht.

 

Deze site biedt de mogelijkheid te zoeken in de uitgebreide database van TNO Arbeid met arbopublicaties.

 

Er kan worden gezocht op woorden uit de titel, auteursnaam, uitgever, trefwoord(

 

en), jaar van uitgifte, woorden uit de samenvatting of in alle velden tegelijk. Er kan onderscheid worden gemaakt in artikelen of boeken, maar ook zoeken in beide is mogelijk. Als gegevens niet helemaal bekend zijn, kunnen lijsten met auteurs, uitgevers of trefwoorden worden opgevraagd.

 

Uit de trefferlijst van de zoekactie wordt een keuze gemaakt, waarna de samenvatting van de artikelen of boeken bekeken kan worden. De publicaties kunnen direct on line worden besteld, mits men op deze service geabonneerd is (documentleverantie).

 

De documenten worden doorgaans (indien beschikbaar) binnen enkele werkdagen ontvangen.

 

Ook is een abonnement mogelijk op een maandelijkse attenderingsservice (elektronische aanwinstenlijst). Voorwaarden en prijzen van deze abonnementen zijn op de site beschikbaar.

 

Op de openingspagina staat een link naar andere informatiebestanden van TNO Arbeid, zoals de Arbowebwijzer en wetenschappelijke publicaties op arbogebied.

 

De informatie op deze pagina is afkomstig uit onze eind vorig jaar verschenen Arbo Webgids. Voor meer informatie en bestelling: www.arbo-online.nl

 

 

 

Reageer op dit artikel