artikel

Geen beleid tegen pesten

Wetgeving

De rechter neemt aan dat de werkgever heeft nagelaten beleid te voeren tegen intimidatie en geweld, dat de werknemer inderdaad met ernstige gevolgen is belaagd en dat de werkgever hiertegen niet afdoend is opgetreden. Volgens hem kan echter niet worden vastgesteld dat de gezondheidsschade van de werknemer een rechtstreeks gevolg is van de afwezigheid van een beleid tegen pesterijen. Omdat het causale verband ontbreekt, kan het ten laste gelegde feit niet worden bewezen en moet dus vrijspraak volgen.

 

Volgens de rechter zou er alleen sprake zijn van een overtreding van artikel 32 Arbowet ’98 in samenhang met artikel 4 als bijvoorbeeld ten laste was gelegd dat de werkgever had verzuimd om afdoende maatregelen te nemen tegen de pesterijen, nadat hij had bemerkt dat de werknemer daardoor ernstig gevaar liep. Maar artikel 33 van de Arbowet bepaalt dat een overtreding van de daarin genoemde wetsartikelen pas strafbaar is als het om een herhaalde overtreding gaat van een regel waaraan in eerste aanleg een bestuursrechtelijke sanctie is verbonden. De verplichting tot het voeren van een beleid van artikel 4 Arbowet ’98 valt onder deze bepaling. Een eerste schending van dit artikel levert daarom dus geen strafbaar feit op.

 

Bepaalde overtredingen worden altijd strafrechtelijk vervolgd, andere pas onder zekere voorwaarden.

 

De eerste categorie betreft overtredingen die mogelijk leiden tot ongevallen met dodelijke afloop of ernstig letsel, of tot blijvende gezondheidsschade. Het gaat dan om:

 

1. zeer ernstige risico’s (delicten waarbij sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid en gezondheid);

 

2. delicten die letsel aan personen tot gevolg hebben gehad;

 

3. bepaalde gevallen van recidive van regels waaraan in eerste aanleg een bestuursrechtelijke sanctie is verbonden.

 

Het ontbreken van een beleid valt hier alleen onder als daarvoor binnen 48 maanden twee maal een bestuurlijke boete is uitgedeeld. Hierbij speelt het mogelijke causale verband geen rol meer.

 

Waar het om gaat, is dat de werkgever hardleers is en zijn beleid niet aanpast ondanks dat hij daarvoor al twee keer is beboet.

 

(Rechtbank Leeuwarden 16 oktober 2003, JAR 2003, 260)

 

Reageer op dit artikel