artikel

HOGE BOETE WEGENS ELEKTROCUTIE

Wetgeving

Volgens de rechtbank heeft de werkgever een enkelvoudig geisoleerde kernboormachine verstrekt. Die was echter in de veronderstelling dat de machine wel dubbel geisoleerd was: bij de offerte had de verkoper dit er met de hand bijgeschreven. Achteraf bleek dit type alleen in enkelvoudig ge·isoleerde uitvoering leverbaar. De rechtban k stelt dat artikel 5 Arbowet 1998 de werkgever verplicht tot het maken van een RIE, om zo vast te leggen wat de risico’s zijn waaraan een werknemer blootstaat. Volgens art. 7.3 Arbobesluit moet bij de keuze van de arbeidsmiddelen rekening worden gehouden met die RIE. De boormachine bestond bijna geheel uit metaal. De aarding was rechtstreeks verbonden met het metalen huis. als er dan bij gebruik van het elektriciteitsnet kortsluiting optreedt, is de kans op elektrocutie erg groot. De werkgever heeft erkend dat voor dit werk een dubbel geisoleerde boor (klasse 2) nodig was.

 

Direct na het ongeval zijn alle vergelijkbare machines buiten gebruik gesteld. De werkgever had echter al bij de aanschaf moeten controleren of de juiste arbeidsmiddelen waren gekocht. Daarbij had hij niet mogen afgaan op een handgeschreven opmerking van de leverancier. Dat het werk alleen met dit type boor kon worden verricht, pleit de werkgever niet vrij. Hij had in elk geval een scheidingstrafo beschikbaar moeten stellen om het gevaar van het werken met een enkelvoudig ge·isoleerde boor te beperken. Er werd vaker gebruikgemaakt van stroom van derden. Dan sluit een scheidingstrafo de mogelijkheid op elektrocutie vrijwel uit. Maar de werkauto had zo’n voorziening niet.

 

Ten slotte waren de werknemers onvoldoende voorgelicht over de risico’s van elektriciteit. Verzuimd is om te vertellen dat het om een enkelvoudig ge·isoleerde machine ging en er was geen instructie om bij het aftappen van stroom van derden een scheidingstrafo te gebruiken als een aardlekschakelaar ontbrak. De rechtbank vindt dat de werkgever aanmerkelijk onachtzaam is geweest. Daarom is er sprake van overtreding van artikel 32 Arbowet 1998. Het bedrijf wordt, conform de eis van de Officier van justitie, veroordeeld tot een geldboete van 10.000 euro.

 

De werkgever wordt verweten dat hij door het overtreden van de Arbowet en het Arbobesluit voor de werknemer een levensgevaarlijke situatie heeft gecreeerd, dat zich ook heeft verwezenlijkt. De Arbowet stelt de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers centraal. Daar is de werkgever in aanmerkelijke mate onachtzaam mee omgegaan. In positieve zin wordt meegewogen dat het bedrijf niet eerder is veroordeeld en dat het direct de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

 

Rechtbank Amsterdam, 30 mei 2001, UN BA6285

 

Reageer op dit artikel