artikel

Nieuwe arbotaken voor de preventiemedewerker en de OR

Wetgeving

Inhoudelijk verandert er weinig voor de ondernemingsraad. De OR blijft toezicht houden op de totstandkoming en de uitvoering van het arbobeleid binnen de onderneming en zij bespreekt dit met de werkgever. Wat wel van belang is, is dat veel informatie die de werkgever in het verleden actief aan de ondernemingsraad moest verstrekken, nu alleen op verzoek wordt verstrekt. De ondernemingsraad zal dus goed moeten inventariseren welke informatie hij voor de uitoefening van haar taken nodig heeft. Tevens zal ze moeten formuleren op welke wijze en in welke vorm zij deze informatie verstrekt wil krijgen. Dit om te voorkomen dat de gevraagde informatie verpakt wordt in een grotere brei van informatie. Daarnaast zal de OR er actief op moeten toezien dat de regels, gesteld in een eventuele arbocatalogus voor de branche, ook vertaald worden binnen de eigen organisatie.

 

Als je kijkt naar de betekenis van de nieuwe Arbowet voor de preventiemedewerker, de HR-professional en de ondernemingsraad, blijkt dat er niet zo veel verandert. Het dagelijkse werk blijft immers vooral gericht op het voorkomen van schade ten gevolge van slechte arbeidsomstandigheden en op het adviseren daarover aan de werkgevers en de werknemers

 

WELKE TAKEN LIGGEN ER VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD?

 

1. Met de werkgever afspreken dat er in de risico-inventarisatie aandacht wordt besteed aan:

 

a. psychosociale belasting;

 

b. de toegang van werknemers tot deskundigen.

 

2. Zorgen dat de werkgever in het Plan van Aanpak maatregelen opneemt ter beheersing van knelpunten rond psychosociale belasting in de organisatie.

 

3. Toezicht houden op de uitvoering van de plannen, neergelegd in het Plan van Aanpak.

 

4. Zorgen dat er een regeling komt voor de toegang van werknemers tot deskundigen.

 

5. Met de werkgever afspraken maken over de informatie die hij aan de ondernemingsraad moet verstrekken over het arbobeleid en op welke momenten deze informatie verstrekt en besproken wordt.

 

6. Als er een arbocatalogus is voor de bedrijfstak, erop toezien dat deze ook vertaald wordt naar het concrete beleid van de onderneming.

 

 

Meer informatie over de nieuwe Arbowet is te vinden op www.arbo-online.nl, bij Actuele dossiers: Arbowet. Ook kunt u de themasite raadplegen: www.subsite.nl/nieuwearbowet

 

Reageer op dit artikel