artikel

Toelichting op thema: Arbowet

Wetgeving

Het wettelijk stelsel van de Arbeidsomstandighedenwetgeving bestaat uit:

Toelichting op thema: Arbowet

 

De beleidsregels komen op termijn te vervallen. Dit volgt uit de wijzigingen per 1 januari 2007, die werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheden geven voor het invullen van het eigen arbobeleid binnen hun organisatie. De opzet is dat werkgevers en -nemers de algemene normen uit de wet en het besluit concreet gaan uitwerken voor de eigen sector. Daarmee nemen zij het opstellen van de beleidsregels over van de overheid. De gemaakte afspraken leggen betrokken partijen vast in arbocatalogi.

 

Een ander belangrijk aspect is dat Nederland volledig wil aansluiten bij de Europese regelgeving. Daar waar de Nederlandse regelgeving verder gaat (de zogeheten ‘nationale kop’), is deze in de Arbeidsomstandighedenwet geschrapt. Alleen voor zeer ernstige risico’s blijft de nationale kop bestaan.

 

De wettelijke bepalingen liggen zo veel mogelijk vast in doelvoorschriften. Een doelvoorschrift geeft het uiteindelijk te bereiken doel aan. De manier waarop en de middelen waarmee dat doel bereikt wordt, kunnen per organisatie verschillen. Daarnaast zijn er de middelvoorschriften. Een middelvoorschrift beschrijft precies hoe het doel bereikt moet worden. Eigen invulling en maatwerk zijn daarbij niet aan de orde.

 

De Nederlandse regering wil dat de middelvoorschriften op termijn allemaal verdwijnen. Een struikelblok daarbij is de Europese regelgeving, die veelal uit middelvoorschriften bestaat. Nederland is verplicht deze regelgeving over te nemen in de eigen nationale wetgeving. Daar waar de Europese regelgeving die ruimte biedt, worden in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit doelvoorschriften opgenomen.

 

Het is duidelijk dat de ruimte voor werkgevers en werknemers ligt in de doelvoorschriften. Die kunnen zij voor de eigen sector in gaan vullen. Er zijn twee soorten: concrete doelvoorschriften en doelvoorschriften met een procesnorm.

Concrete doelvoorschriften zijn voorzien van een concreet benoemd einddoel. Bijvoorbeeld een maximaal geluidsniveau van 80 dB. Het streven is om zoveel mogelijk concrete doelvoorschriften te formuleren. Voorwaarde daarbij is dat er een wetenschappelijk geaccepteerde grenswaarde beschikbaar is.

 

Is dat niet het geval, dan worden doelvoorschriften met een procesnorm geformuleerd. Een voorbeeld daarvan is het voorkomen van seksuele intimidatie op het werk. Dan stelt een procesnorm met welke elementen men rekening moet houden bij het formuleren van maatregelen.

Reageer op dit artikel