artikel

Pak PSA aan

Wetgeving

Auteurs: Sieuwke Ronner en Huub Pennock

 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) valt in te delen in werkdruk en ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie en agressie. Vier miljard euro wordt per jaar uitgegeven aan de gevolgen ervan: kosten van ziekteverzuim en WAO/WIA-uitkeringen, maar ook voor overplaatsing, her- en bijscholing, outplacement of ontslag.

 

Veel organisaties zijn zich bewust van de noodzaak van preventief beleid. Toch blijkt in de praktijk het ontwikkelen, uitvoeren en handhaven ervan nauwelijks van de grond te komen. Dit heeft diverse oorzaken.

  • Uit onderzoek blijkt dat er veel verschillende definities worden gehanteerd. Begrippen als stress en werkdruk worden door elkaar gehaald. En wat is precies ongewenst gedrag, wat pesten, wat seksuele intimidatie?
  • Uit onderzoek blijkt dat er veel verschillende definities worden gehanteerd. Begrippen als stress en werkdruk worden door elkaar gehaald. En wat is precies ongewenst gedrag, wat pesten, wat seksuele intimidatie? 
  • In de Arbowet worden procesnormen voorgeschreven voor PSA, maar die zijn niet concreet. Wanneer is er sprake van ongezonde werkdruk en wie bepaalt dat?
  • Er heerst nog steeds een taboe op het melden van pesterijen, seksuele intimidatie en psychisch geweld. Ook de angst dat een melding gevolgen kan hebben voor ontslag speelt hierbij een rol.
  • De beleefde ernst van de effecten van PSA wordt lang niet altijd bepaald door objectieve factoren. In Nederland zijn bijvoorbeeld in 2006 meer dan 1000 bejaarden overleden door gebrekkige klimaatbeheersing in verzorgingstehuizen, maar daarvoor is weinig aandacht.
  • PSA is vaak een combinatie van factoren . Maatregelen worden nog te veel op individueel niveau genomen, terwijl belangrijke oorzaken in de organisatie niet of onvoldoende worden aangepakt.
  • Als er oplossingen voor het bestrijden van PSA worden gezocht in de organisatie, zijn     deze te vaak ‘niet van de werkvloer’.

Voordat u als arboprofessional een bijdrage kunt leveren aan het verminderen van PSA,  heeft u inzicht nodig in de mate waarin het voorkomt en de achterliggende oorzaken. Een goede RI&E geeft cijfermatige indicaties over risicoafdelingen, maar vul die aan met interviews om risico’s te onderzoeken en incidenten in kaart te brengen. Schaar daarna het management achter de te nemen maatregelen. Praat in termen van imagoschade door een incident of verlies van productiviteit, dan wordt het een organisatieprobleem in plaats van een individueel probleem.

Reageer op dit artikel