artikel

Duiven of lasrook oorzaak longemfyseem

Wetgeving

Een lasser krijgt na jaren werken bij een bedrijf longemfyseem. Hij spreekt zijn werkgever aan voor de schade. Is het houden van duiven de oorzaak van de ziekte? Of is dat het werk? Want dan is de werkgever aansprakelijk.

Duiven of lasrook oorzaak longemfyseem

De door kantonrechter benoemde deskundige stelt dat sluitend bewijs ontbreekt. Maar geeft aan dat bij een beroepsmatige blootstelling van meer dan 1 mg/m3 TGG (Tijd Gewogen Gemiddelde) voldoende consensus bestaat over een mogelijk oorzakelijk verband tussen blootstelling aan lasrook en het optreden van COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Een percentage van een kans op longemfyseem is echter niet betrouwbaar te geven. Er is sprake van COPD met ernstig emfyseem. De deskundige acht het waarschijnlijk – hij noemt de kans ten minste 50 procent -, dat dit het gevolg is van beroepsmatige blootstelling aan lasrook. De kans op het ontstaan van de ziekte door onbekende oorzaak is volgens de literatuur 10 procent. Maar volgens de werkgever heeft de deskundige geredeneerd met de kennis van nu.

>LEES OOK: Meldingen van beroepsziekten in beeld

Het stof in het duivenhok kan van invloed zijn op de longen

De rechter meent dat de deskundige zijn conclusie voldoende heeft onderbouwd. Hij heeft ook terecht de kennis van nu toegepast. Het gaat immers niet om de vraag hoe groot de kans was dat de werknemer een emfyseem zou ontwikkelen. Maar om de vraag hoe groot de kans is dat het werk de oorzaak is van de ziekte. De werkgever zet vraagtekens bij de conclusie van de deskundige dat het houden van duiven niet de oorzaak kan zijn van de ziekte. De luchtkwaliteit en het stof in het duivenhok kan van invloed zijn op de longen. De deskundige spreekt dit niet tegen, maar ziet dit niet als oorzaak.

>LEES OOK: Werknemer verzwijgt chronische aandoening

Erfelijke aandoening?

De werkgever heeft ook aangevoerd dat de deskundige bij het beantwoorden van de vraag naar een mogelijk erfelijke aandoening is uitgegaan van niet objectief vast te stellen feiten. Maar dat maakt volgens de kantonrechter nog niet dat zijn conclusies onjuist zijn. Daarom kan met een redelijke mate van zekerheid worden vastgesteld, dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de werkzaamheden en de aandoening.

Heeft de werkgever aan zijn zorgplicht voldaan?

De werkgever stelt dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan (art. 7:658 BW) nu de luchtkwaliteit binnen de wettelijke normen is gebleven. Het enkele feit dat wordt voldaan aan het wettelijk minimum (wat het deskundigenrapport bevestigt) is echter onvoldoende om te concluderen dat daarmee aan de zorgplicht is voldaan. De deskundige heeft immers geconcludeerd dat sprake was van gezondheidsrelevante blootstelling aan lasrook op basis van de gezondheidskundige grenswaarde van 1 mg/m3. Deze waarde werd al in 1993 aanbevolen door de Gezondheidsraad.

Werkgever aansprakelijk voor longemfyseem

Het verweer wordt verworpen. Daarmee is de werkgever aansprakelijk en wordt veroordeeld tot betaling van € 25.000 als voorschot op de (im)materiële schade. De hoogte daarvan zal later worden vastgesteld.

Bron: Kantonrechter Dordrecht, 12 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10808

Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met arbowetgeving en -jurisprudentie? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Reageer op dit artikel